SWECO: Bokslutskommuniké 2022 Sweco AB (publ)

2023-02-09 07:20:00
Oktober - december 2022
 • Nettoomsättningen ökade till 6 732 MSEK (5 920)
 • EBITA ökade till 709 MSEK (585), marginal 10,5 procent (9,9)
 • EBITA ökade med 30 procent jämfört med föregående år, justerat för kalendereffekter
 • EBIT ökade till 693 MSEK (582), marginal 10,3 procent (9,8)
 • Resultat efter skatt ökade till 502 MSEK (454), motsvarande 1,40 SEK per aktie (1,27)
Januari - december 2022
 • Nettoomsättningen ökade till 24 296 MSEK (21 792)
 • EBITA, exkl. jämförelsestörande poster, ökade till 2 225 MSEK (2 070), marginal 9,2 procent (9,5)
 • EBITA ökade med 8 procent jämfört med föregående år, justerat för kalendereffekter och jämförelsestörande poster
 • EBITA ökade till 2 225 MSEK (2 014), marginal 9,2 procent (9,2)
 • EBIT ökade till 2 245 MSEK (1 974), marginal 9,2 procent (9,1)
 • Nettoskuld/EBITDA låg stabilt på 0,4 ggr (0,4)
 • Nettoskulden uppgick till 1 075 MSEK (913)
 • Resultat efter skatt ökade till 1 652 MSEK (1 492), motsvarande 4,61 SEK per aktie (4,18)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,70 SEK per aktie (2,45)

Vd och koncernchef Åsa Bergman kommenterar

Vi avslutade året med ett starkt kvartal och levererade god organisk tillväxt, förbättrade marginaler i de flesta av våra affärsområden och en rekordhög EBITA. Förbättringen var ett resultat av en positiv utveckling av arvoden och debiteringsgrad, samt fortsatt momentum för rekryteringen. 

Den övergripande efterfrågan på våra tjänster förblev god och vi fortsatte att stärka vår orderbok. Vår diversifierade och decentraliserade modell visade återigen prov på sin styrka då vi fortsatte att möta den växande efterfrågan på våra experttjänster. 

Positiv utveckling inom affärsområdena
Tillväxten fortsatte under fjärde kvartalet. Nettoomsättningen ökade till 6 732 MSEK (5 920), och den organiska tillväxten uppgick till 8 procent justerat för kalendereffekter. EBITA ökade till 709 MSEK (585), med en EBITA-marginal på 10,5 procent (9,9). EBITA-förbättringen berodde på högre genomsnittliga arvoden, fler anställda och en högre debiteringsgrad. De effektiviseringsåtgärder som vidtogs efter tredje kvartalet började ha en positiv påverkan på kostnaderna och debiteringsgraden.

Sju av åtta affärsområden redovisade organisk tillväxt, och alla åtta redovisade en högre EBITA under kvartalet, justerat för kalendereffekter. Sverige redovisade ett förbättrat resultat och en högre marginal, medan Danmark fortsatte att uppvisa ett starkt resultat och en imponerande utveckling av marginalerna. Norge, Belgien och Finland levererade också förbättrade marginaler, medan förbättringarna i Nederländerna, Storbritannien och Tyskland var mer måttliga.

Strategiska förvärv och spännande nya projekt
Under 2022 slutförde vi totalt tolv förvärv och välkomnade närmare 400 nya experter till Sweco. Under fjärde kvartalet slutförde vi förvärvet av Via Trafik Rådgivning A/S, Danmarks största specialiserade konsultföretag inom trafik och mobilitet. Vi slutförde också förvärvet av Futureproofed, ett belgiskt klimatteknikföretag som, genom sin SaaS-plattform (Software-as-a-Service), stödjer företag och städer i arbetet mot en framtid med låga koldioxidutsläpp. Plattformen gör det möjligt för kunderna att mäta, minska och rapportera dessa utsläpp. 

Därefter inledde vi 2023 med att meddela tre nya förvärv i början av januari. Av dessa ger det belgiska företaget VK architects+engineers, med 600 experter, oss en betydande möjlighet bygga vidare på vår positiva utveckling i Belgien. Det här förvärvet väntar ännu på godkännande från konkurrensmyndigheterna. 

Swecos starka finansiella ställning medger att vi fortsätter att ta tillvara intressanta möjligheter som öppnar sig.

Under kvartalet tecknade vi ett nytt ramavtal med Société du Grand Paris, som ansvarar för att utforma och bygga Grand Paris Express transportnätverk. Vi har också fått i uppgift att bistå med utvecklingen av det nya Nobelcentret i Stockholm, samt att stödja implementeringen av ett övervakningssystem för elnätet i Storbritannien. 

På rätt väg i en osäker marknad
Den geopolitiska situationen och den makroekonomiska miljön förblir osäker. Swecos diversifierade portfölj i fråga om segment, geografiska områden och kundmix ger oss emellertid en stabil grund att stå på. Detta, i kombination med vår starka finansiella ställning, gör att vi är väl rustade för fluktuationerna på marknaden. 

Vår bakgrund och våra erfarenheter gör att vi kan fortsätta investera och stödja våra kunder i projekt som driver omvandlingen av samhället framåt, såsom vätgas och energilagring. Det ger oss en fördel på dagens marknad, där Europas energisystem omformas och ny infrastruktur byggs. Det är en viktig del av vår långsiktiga strategi, nu och framgent. 

Slutligen vill jag tacka alla våra medarbetare, kunder och andra samarbetspartners för allt vi har uppnått under året. Vi omvandlar verkligen samhället tillsammans.

Cision