Sektor De fem största svenska bankerna visar motståndskraft och har förmåga att klara av ett kraftigt försämrat marknadsläge. Det visar ett stresstest som har samordnats av Europeiska bankmyndigheten (EBA), skriver Finansinspektionen på måndagen.

EBA:s stresstest prövar 50 av de största europeiska bankernas motståndskraft i ett scenario med en kraftig konjunkturnedgång samt stort prisfall på fastigheter i spåret av en försvårad pandemi.

Scenariot innebär även låga eller negativa räntor under en längre period och där det inte sker någon förlängning av coronarelaterade stödåtgärder.

Det ogynnsamma scenariot sträcker sig över en treårsperiod, med utgångspunkt från december 2020.

EBA:s stresstest visar att de fem svenska bankerna har motståndskraft i det ogynnsamma scenariot. I termer av kärnprimärkapitalrelation (CET1-kvot) ger stresstestet minskningar under treårsperioden på som mest mellan 2,5 och 4,1 procentenheter för storbankerna (Handelsbanken, SEB och Swedbank), och omkring 1,5 procentenheter för de övriga bankerna (SBAB och Länsförsäkringar).

Samtliga svenska banker i stresstestet klarar därmed av det ogynnsamma scenariot utan att bryta mot de kapitalkrav som FI ställer på dem.

EBA:s stresstest har ingen automatiskt koppling till de kapitalkrav eller så kallade pelare 2-vägledningar som FI ställer på de svenska bankerna.