Kvartalsrapport Kullagerjätten SKF redovisar ett kvartalsresultat som är klart sämre än prognoserna.

Kullagerföretaget SKF redovisar ett justerat rörelseresultat på 2.473 miljoner kronor för andra kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 2.716 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av 19 prognoser inför rapporten.

Försäljningen blev 23.655 miljoner kronor, jämfört med snittprognosen på 22.596 miljoner kronor. Organisk tillväxt var 5,4 procent, mot väntat -1 procent.

Kullagerföretaget SKF uppger att den organiska försäljningstillväxten under tredje kvartalet 2022 förväntas bli ett högt ensiffrigt tal, med en återhämtning inom fordonsverksamheten jämfört med samma kvartal i fjol.

Det framgår av delårsrapporten.

”Vi förväntar oss att den höga volatiliteten på marknaderna håller i sig med tanke på det pågående kriget i Europa, den höga inflationen, risken för covid-19-relaterade restriktioner i många geografiska områden, flaskhalsar i leveranskedjan och en fluktuerande efterfrågan”, skriver bolaget.

En positiv valutapåverkan på rörelseresultatet väntas i tredje kvartalet vara cirka 350 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

För helåret 2022 upprepar SKF att man förväntar sig en organisk försäljningstillväxt på 4–8 procent.

SKF upprepar vidare att man för 2022 väntar sig en skattesats exklusive effekter av sålda verksamheter på cirka 28 procent samt att investeringar i materiella anläggningstillgångar väntas uppgå till cirka 5 miljarder kronor för helåret.

SKF:s marginalutveckling under det andra kvartalet berodde enligt vd Rickard Gustafson till stor del på ”exceptionellt utmanande omständigheter” under april och maj månad.

”Under dessa två månader påverkade kriget i Ukraina och nedstängningar av Kina vårt resultat negativt. Det ledde till att kostnaderna för material, utrustning och logistik ökade med cirka 600 miljoner kronor jämfört med första kvartalet”, skriver SKF-vd:n.

Under juni månad normaliserades marknadsförhållandena enligt Rickard Gustafson något, vilket i kombination med genomförda prisökningar resulterade i en mer stabil omsättning mot slutet av kvartalet.

”I arbetet framöver fortsätter vi fokusera på att kontrollera kostnaderna och höja priserna med fortsatt starkare prisrealisering kvartal för kvartal”, skriver SKF-chefen.

I andra kvartalet var marginalen för SKF:s industriverksamhet 13,8 procent (17,4) medan den för fordonsverksamheten stannade på 1,7 procent (9,1).

Väntat enligt Infronts sammanställning var en marginal för Industri på 15,2 procent och för Fordon på 3,5 procent.