Styrelsen i Empir Group AB beslutar att initiera strategisk översyn och dra tillbaka finansiella mål och utdelningspolicy

2022-11-10 14:00:00

10 november 2022

Som Empir Group AB ("Empir Group" eller "Bolaget") kommunicerat tidgare idag har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2022, beslutat om företrädesemission av vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2022/2023 och 2022/2024. Styrelsen för Empir Group har idag även beslutat att initiera en strategisk översyn av Bolagets verksamhet och dra tillbaka Bolagets finansiella mål och utdelningspolicy.

Beslutet om företrädesemission innebär att aktieägarna får möjlighet att teckna vederlagsfria teckningsoptioner som i sin tur kan användas för att öka exponeringen mot Empir Groups nya framtida strategiska inriktning. Företrädesemissionen av vederlagsfria teckningsoptioner beräknas också skapa en utökad attraktionskraft för de motparter som redan visat intresse för att sälja verksamheter till Bolaget.

Styrelsen har som en konsekvens av den strategiska översynen även beslutat att dra tillbaka de finansiella mål och den utdelningspolicy som antogs och offentliggjordes den 20 maj 2021.

Styrelsen för Empir Group avser att återkomma med nya finansiella mål och en ny utdelningspolicy när den strategiska översynen är genomförd.

Empir Group AB

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Pettersson, verkställande direktör

0730 29 99 01, marcus.pettersson@empirgroup.se

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl. 14.00 CET.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern som bedriver verksamhet inom IT. Empir Group B aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Cision