Placera I Söderberg & Partners senaste strategirapport behålls övervikten mot aktiemarknaden och eventuella rekyler ses som köplägen. Men samtidigt blir bolaget något mer defensivt i  aktieexponeringen och ser förbättrade förutsättningar för hälsovårdssektorn framöver. Det skriver Söderberg & Partners investeringsstrateg Marcus Tengvall i en gästkrönika på Privata Affärer.

Utvecklingen på världens börser har varit oerhört stark och det har lönat sig att vara överviktad mot aktiemarknaden. Med det sagt har vi fått bra betalt för vår börssyn sedan coronautbrottet i mars 2020.

Vi börjar däremot se vissa divergenser i momentum, bredd och sentimentet samtidigt som volatiliteten tenderar att stiga under hösten, vilket motiverar en ökad beredskap under kommande månader.

Trots det ser vi börssentimentet som fortsatt positivt och även om risken för en rekyl har ökat finns det i grunden ett starkt stöd för börsen och vi upprepar därför vår övervikt mot aktiemarknaden. På tre till tolv månader sikt ser vi eventuella rekyler som köplägen, givet det vi vet idag.

Förbättrade förutsättningar för defensiva sektorer

Tidigare under året har vi haft en marknadsmiljö där sektorer exponerade mot starkare konjunktur, till exempel industri, energi och material gått starkt. Under sommaren har det dock skett ett skifte där cykliska sektorer tappat mot defensiva sektorer i relativa termer, vilket kan ses som en effekt av den ökade smittspridningen och narrativet beträffande att vi befinner oss på tillväxttoppen, vilket medfört fallande långräntor.

Även om vi bedömer att tillväxten förblir stark framöver är det sannolikt att den höga takten avtar, varför vi ser det som troligt att förutsättningarna för defensiva sektorer förbättras framöver. Mot den bakgrunden minskade vi nyligen vår största undervikt mot dagligvaror och lyfte betyget från rött till orange. Dagligvaror är en icke-cyklisk sektor, där efterfrågan är stabil oavsett hur konjunkturläget i världen ser ut.

I samband med sektorförändringen sänks betyget ett steg för sällanköpsvaror från ljusgrönt till neutralt. Urholkad köpkraft och avtagande finanspolitiska stimulanser bidrar till mer pessimistiska amerikanska hushåll, vilket börjar synas i den avtagande farten i detaljhandeln. Vi ser också värderingen som ansträngd inom sektorn och ser därför bättre förutsättningar för avkastning inom andra sektorer.

Höjt betyg för hälsovårdssektorn

På samma tema har vi även lyft betyget för hälsovårdssektorn ett steg till ljusgrönt, från tidigare neutralt. Inom hälsovårdindustrin är intjäningsförutsättningarna många gånger förhållandevis konjunkturstabila och därför klassas sektorn på börsen som defensiv.

Just nu ser vi tecken på att vi kan ha nått den konjunkturella toppen och vi går in i en ny fas av konjunkturen. Sektorn har historiskt underpresterat börsen i stort när den framåtblickande konjunkturmätaren ISM (det amerikanska inköpschefsindexet) bottnat men det motsatta gäller när konjunkturindikatorn toppat, vilket vi börjar se indikationer på nu.

En stärkt dollar har historiskt varit positivt för sektorn och sambandet blir tydligare ju mer i närtid vi tittar. Vi har i dagsläget en positiv syn på dollarn, vilket skapar taktiska möjligheter för hälsovårdssektorn.

Hälsovårdsindustrin är en av de största industrierna globalt sett till börsvärde och utgör närmare 13 procent av världsindex, även om stora regionala skillnader finns. Flera av de större bolagen i sektorn bedömer vi nu också ska kunna materialisera på den stora efterfrågan på vaccin och den vårdskuld som byggts upp under pandemin. På lång sikt gynnas sektorn av demografiska faktorer som en växande samt åldrande befolkning som driver den strukturella tillväxten.

Det höjda betyget finansieras genom ett sänkt betyg för materialsektorn som dels ska ses som en vinsthemtagning efter en mycket fin utveckling, men också som en effekt av sektorns cykliska egenskaper. Materialsektorn påverkas direkt och indirekt av råvarupriserna och utöver att dollarförstärkningen bidrar negativt, pressas även råvarupriserna av en minskad global efterfrågan främst på grund av en lugnare kinesisk utveckling.

Not: Hela strategirapporten går att läsa på Söderberg & Partners sajt.

Av: Marcus Tengvall, investeringsstrateg Söderberg & Partners