Kvartalsrapport Handelsbanken redovisar ett rörelseresultat på 5.988 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021. Det kan jämföras med förväntade 5.408 miljoner kronor, enligt en sammanställning av analytikerprognoser gjord av Infront.

Räntenettot uppgick till 7.961 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt om 7.945 miljoner. Provisionsnettot blev 3.055 miljoner, att jämföra med förväntningarna på 2.971 miljoner, och nettot av finansiella transaktioner uppgick till 486 miljoner kronor mot väntade 317 miljoner kronor.

Kreditförlusterna blev -47 miljoner kronor, alltså netto kreditförluståtervinningar. Här förväntades förluster på 337 miljoner kronor.

Kärnprimärkapitalrelationen var vid kvartalets utgång 20,5 procent, medan förväntningarna inför rapporten var 20,4 procent.

Handelsbankens räntenetto steg med 2 procent under det andra kvartalet 2021 jämfört med närmast föregående kvartal, och uppgick till 7.961 miljoner kronor. Väntat enligt Infronts prognossammanställning var 7.945 miljoner kronor.

Samtliga jämförelser i denna text görs mellan årets andra kvartal och det första kvartalet.

Försvagningen av den svenska kronan bidrog positivt till räntenettot med 34 miljoner kronor och effekten av att jämförelsekvartalet hade en kalenderdag mindre var 33 miljoner kronor.

Ökade affärsvolymer i hemmamarknaderna bidrog positivt med 68 miljoner kronor och nettoeffekten av marginaler och finansieringskostnader bidrog positivt med 35 miljoner kronor.

Provisionsnettot ökade med 3 procent till 3.055 miljoner kronor och var det högsta någonsin för ett kvartal. Här låg analytikerprognossnittet på 2.971 miljoner kronor.

Fondprovisionerna fortsatte att stiga och ökade med 80 miljoner kronor (6 procent) till 1.441 miljoner kronor. Courtageintäkterna minskade däremot med 8 procent till 160 miljoner kronor. Nettot av betalprovisioner var 403 miljoner kronor (384) där nettot av kortprovisioner var 249 miljoner kronor (238). Intäkterna från rådgivning minskade något till 63 miljoner kronor (68).

Nettot av finansiella transaktioner uppgick till 486 miljoner kronor, mot förväntade 317 enligt Infronts sammanställning. Detta resultat påverkades enligt Handelsbanken av positiva värdeeffekter på derivat kopplade till bankens upplåning.