Rapport Massa- och pappersbolaget Stora Enso slog resultatförväntningarna med råge. Bolaget meddelar också att man ändrar värderingsmetod för skogstillgångarna. 

Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 175 miljoner euro för det tredje kvartalet (245).

Enligt Infronts sammanställning av fjorton analytikers prognoser väntades i genomsnitt 138 miljoner euro.

Den operativa rörelsemarginalen blev 8,4 procent (10,2), att jämföra med väntade 6,4 procent.

Resultat före skatt landade på 115 miljoner euro (115). Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 84,6 miljoner euro, enligt Infronts sammanställning.

Försäljningen uppgick till 2.079 miljoner euro för perioden (2.402). Här låg snittprognosen på 2.152 miljoner euro.

Ändrar värderingsmetod för skogstillgångar

Stora Enso har beslutat att börja tillämpa en värderingsmetod för sina skogstillgångar i Norden som bygger på marknadsdata, samt ändra redovisningsprincip från och med fjärde kvartalet 2020.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Preliminära beräkningar, baserade på transaktionerna i de områden där Stora Enso äger skogsmark, visar på att värdet av koncernens skogstillgångar, inklusive arrenderad mark, kommer att utgöra mellan 6,5 och 7,0 miljarder euro, jämfört med det bokförda värdet i slutet av tredje kvartalet 2020 på 5,4 miljarder euro.

Från och med fjärde kvartalet 2020 kommer skogstillgångarna i Sverige att värderas med hjälp av en marknadsmetod som baseras på skogstransaktionerna i de områden där Stora Ensos skogar finns. Följaktligen kommer skogsmarken, som för närvarande redovisas till anskaffningsvärde, att beräknas med hjälp av omvärderingsmetoden, vilket bedöms som en förändring av redovisningsprincip.

”I Sverige finns tillgång till tillförlitliga marknadsdata som utgör en mer transparent och överskådlig värderingsgrund”, skriver Stora Enso.

För de finska skogstillgångarna (genom Stora Ensos andel på 41 procent i Tornator) anses marknadsmetoden inte vara en tillförlitlig värderingsmetod eftersom dessa marknadsdata inte är tillräckligt detaljerade, exempelvis när det gäller kubikmeter skog i de handlade egendomarna.

För plantageskogarna kommer ingen förändring av värderingsmetod att genomföras eftersom det inte finns några tillförlitliga marknadsdata tillgängliga.

Den största förändringen i värdet av skogstillgångarna omfattar marken. Omvärderingen av marken, netto efter uppskjuten skatt, kommer att redovisas under Övrigt totalresultat. Omvärderingen av de biologiska tillgångarna förväntas redovisas som en positiv icke-operativ förändring i verkligt värde, tillsammans med tillhörande uppskjuten skatt, i resultaträkningen för fjärde kvartalet 2020, heter det.