Stora Enso Oyj: Stora Ensos bokslutskommuniké 2022

2023-01-31 07:30:00

Vi levererar det bästa årsresultatet på 22 år trots marknadsutmaningar under fjärde kvartalet 

Q4/2022 (jämfört med Q4/2021)
 • Omsättningen ökade med 5 % till 2864 (2719) MEUR. Exklusive divisionen Paper ökade omsättningen med 5 %.
 • Det operativa rörelseresultatet minskade till 355 (426) MEUR. Exklusive divisionen Paper minskade det operativa rörelseresultatet till 306 (436) MEUR
 • Den operativa rörelsemarginalen minskade till 12,4 % (15,7 %).
 • Rörelseresultatet (enligt IFRS) minskade till 705 (839) MEUR.
 • Resultat per aktie var 0,74 (0,78) EUR och resultat per aktie exkl. värdering till verkligt värde var 0,32 (0,32) EUR.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 429 (619) MEUR. Kassaflödet efter investeringar var 202 (424) MEUR.
 • Förhållandet nettoskuld/operativt EBITDA förbättrades till 0,7 (1,1). Målet är att kvoten ska ligga under 2,0.
 • Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE), exklusive divisionen Forest, minskade till 13,2 % (20,4%). Det långsiktiga målet är >13 %.
Helåret 2022 (jämfört 2021)
 • Omsättningen var 11680 (10164) MEUR. Exklusive divisionen Paper ökade omsättningen med 17%.
 • Det operativa rörelseresultatet var 1891 (1528) MEUR. Exklusive divisionen Paper ökade det operativa rörelseresultatet till 1706 (1653) million
Sammandrag
 • Förvärvet av De Jong Packaging Group slutfördes i januari 2023.
 • Avyttringen av pappersanläggningarna i Hylte och Maxau förväntas vara slutförda under första halvåret 2023. Avyttringen av anläggningen i Nymölla slutfördes i januari 2023. Avyttringen av pappersanläggningen i Anjala avbröts och anläggningen behålls inom koncernen.
 • Stora Enso investerar cirka 1 miljard EUR i en kostnadseffektiv och högpresterande produktionslinje för stora volymer konsumentkartong i Uleåborg i Finland.
 • Stora Enso tillkännagav planer på att avyttra sin anläggning för konsumentkartong samt skogsbruksverksamheten i Beihai i Kina.
Förslagen utdelning
 • På årsstämman den 16 mars 2023 kommer styrelsen att föreslå en utdelning på 0,60 (0,55) EUR per aktie, den högsta någonsin.

Utsikter
Stora Enso är fortsatt vaksamt när det gäller de kvarvarande marknadsstörningarna och osäkerheterna, den makroekonomiska miljön och inflationstrycket. Stora Enso går in i det nya året med en svag marknad och ett tryck på rörliga kostnader som förväntas vara mer utmanande 2023 än 2022, vilket tynger vårt resultat i år. Den stora makroekonomiska osäkerheten och det fortsatt svaga konsumentförtroendet, vilket resulterar i lägre konsumtion hos hushållen, kommer att fortsätta att påverka negativt, i synnerhet för efterfrågan på wellpappråvara. Den lägre efterfrågan inom byggsektorn är fortfarande utmanande och förväntas särskilt påverka efterfrågan på sågade trävaror. Jämfört med 2022 förväntas koncernens marginaler pressas av ökande kostnader, särskilt när det gäller energi, trä, kemikalier och logistik.
För att hantera volatiliteten ses de rörliga kostnaderna kontinuerligt över och förberedande åtgärder vidtas för att vara beredd att reagera på fluktuationer i efterfrågan med förstärkt kostnadskontroll. Andra åtgärder som prissättning, flexibilitet i produktmixen, kapacitets- och lagerhantering samt inköp och logistik finns på plats.
Stora Enso i Finland har slutfört förhandlingar om potentiella permitteringar vid sin Wood Products-division och har i år inlett förhandlingar om potentiella permitteringar vid sina produktionsanläggningar inom Packaging Materials-divisionen. Aktiviteter för att anpassa kapaciteten för att svara på fluktuationer i efterfrågan har också inletts för Wood Products-divisionens anläggningar i andra länder. Stora Enso drar också nytta av sin höga självförsörjningsgrad för energi på 72 %, såväl som säkringar, samt av självförsörjningsgraden för virke på cirka 30 %.
Koncernen har under den nya ledningen de senaste tre åren gjort stora förändringar för att omstrukturera verksamheten och disciplinerad kapitalallokering är en integrerad del av koncernens dagliga verksamhet. Stora Enso är nu finansiellt, operativt och strategiskt bättre rustat för att hantera marknadssvängningar och samtidigt investera i tillväxt inom förnybara förpackningar, hållbara träbyggnadslösningar samt innovationer inom biomaterial.
Vägledning

 • Stora Ensos operativa rörelseresultat för helåret 2023 förväntas bli lägre än för helåret 2022 (1891 MEUR).
Nyckeltal

MEUR Q4/22 Q4/21 Förändring Q3/22 Förändring 2022 2021 Förändring
% % % 2022
Q4/22 Q4/22 -2021
-Q4/21 -Q3/22
Omsättning 2 864   2 719   5,3 % 2 963   -3,3 % 11 10 14,9 %
680   164  

Operativt 515   602  -14,4 % 689   -25,2 % 2 529   2 184   15,8 %
EBITDA

Operativt 355   426   -16,7 % 527   -32,6 % 1 891   1 528   23,7 %
rörelseresultat

Operativt 12,4 % 157 % 17,8 % 16,2 % 15,0 %
rörelsemarginal
Rörelseresultat 705   839   -16,0 % 511   38,1 % 2 009   1 568   28,1 %
(IFRS)

Resultat före 666   793   -16,1 % 448   48,7 % 1 858   1 419   30,9 %
skatt (IFRS)

Periodens 584   616   -5,3 % 367   59,1 % 1 536   1 268   21,2 %
nettoresultat
(IFRS)

Räntebärande 1 853   2 309   -19,7 % 2 125   -12,8 % 1 853   2 309   -19,7 %
nettoskuld

Operativ 13,2 % 20,4 % 22,2 % 20,9 % 17,8 %
avkastning på
sysselsatt
kapital (ROCE)
exkl.
divisionen
Forest %
Resultat per 0,32   0,32   0,5 % 0,47   -31,6 % 1,55   1,19   30,9 %
aktie (EPS)
exkl.
Värdering till
verkligt värde,
EUR
Resultat per 0,74   0,78   -4,7 % 0,47   57,5 % 1,97   1,61   22,4 %
aktie (EPS),
EUR
Nettoskuld/Opera 0,7   1,1   0,8   0,7   1,1  

ti
vt EBITDA
senaste
12 månaderna
Medelantal 21 004 22 369 -6,1 % 21 804 -3,7 % 21 790 23 071 -5,6 %
anställda

Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky kommenterar resultatet för fjärde kvartalet 2022:
Efter ett på många sätt exceptionellt år är jag stolt över att vi har överträffat våra prognoser för finansiella och operativa resultat för 2022 trots utmanande omvärldsfaktorer och hög inflation. Vi har slutfört väsentliga strategiska projekt och gjort stora framsteg inom investeringar i strategiska tillgångar och innovationer som främjar tillväxt inom förnybara förpackningar, hållbara träbyggnadslösningar och innovationer inom biomaterial. Vårt resultat för 2022 visar styrkan i våra ledande ställningar på marknaderna samt vår förmåga att vara proaktiva och flexibla för nödvändiga anpassningar till en ny verklighet, både på kort och lång sikt.
Vi levererade exceptionella resultat för 2022 med en omsättning på 11 680 MEUR. Dessutom uppnådde vi, liksom under 2021, ännu en gång ett historiskt högt operativt rörelseresultat för helåret 2022, 1 891 MEUR, en ökning med 24 % jämfört med föregående år och det högsta sedan år 2000. Det fjärde kvartalet gav en omsättningsökning på 5 % till 2 864 MEUR. Kvartalet utmärktes av de allmänt dystra makroekonomiska utsikterna och av snabbt försämrade marknadsförhållanden inom vissa segment som sågade trävaror och wellpappråvara. Trots denna situation levererade vi ett operativt rörelseresultat på 355 MEUR. Detta berodde främst på det starka resultatet i divisionen Biomaterials, ett stabilt resultat i divisionen Forest och bra resultat i den kvarvarande pappersverksamheten.
Vi vidtog flera åtgärder under hela kvartalet, till exempel vad gäller prissättning, kapacitetsutnyttjande och lager, samt ökad kostnadskontroll för att lindra effekten av den kraftiga ökningen av rörliga kostnader och de pressade marginalerna i koncernen. Vi fortsätter på denna väg även framöver, tills lönsamheten återhämtar sig, eftersom vi tror att 2023 blir ett svagare år än 2022. Den relativt höga självförsörjningen på el och virke samt bra inköpsrutiner hjälper oss vid svängningar på marknaden.
I divisionen Packaging Materials var efterfrågan och marknadsandelen stabil med en god orderingång för konsumentkartong, medan efterfrågan och priser på wellpappråvara minskade. Totalt sett försvagades lönsamheten i denna division till följd av pressade marginaler från stigande rörliga kostnader och lägre volymer. De tillfälligt ökade kostnaderna för planerade årliga underhåll på några av våra största anläggningar, utgjorde en majoritet av koncernens underhållskostnader. Omförhandlade försäljningskontrakt för konsumentkartong under kvartalet kommer gradvis att kompensera för inflationstryck genom prishöjningar. I divisionen Packaging Solutions var efterfrågan på wellförpackningar relativt stabil jämfört med föregående kvartal men lägre än under fjärde kvartalet 2021, vilket ledde till ett svagare avslut på det säsongsstarka fjärde kvartalet främst till följd av ett lägre konsumentförtroende.
Hela byggmarknaden har drabbats hårt av hög inflation och ansträngda leveranskedjor, vilket påverkade resultatet i divisionen Wood Products. Efterfrågan på traditionella sågade produkter på våra europeiska marknader försvagades under andra halvåret. En liknande och accelererad trend på våra utomeuropeiska marknader följde under årets sista kvartal. Divisionens svaghet märktes även i den lägre efterfrågan på bygglov och att färre byggprojekt startades. Effekterna av den här snabba marknadsrelaterade inbromsningen ledde till en förlust för kvartalet. Ett av våra fokusområden för tillväxt, Building Solutions, hade dock en stabilare utveckling under kvartalet. Eftersom detta segmentet växer som en procentandel av vår totala verksamhet kommer intäkterna i den här divisionen med tiden att successivt bli mindre volatila.
Fullföljande av vårt strategiska vägval
Under året, särskilt de sista tre månaderna, har vi genomfört många av de planerade strategiska målen för att bygga upp motståndskraft, påskynda den planerade tillväxten och transformera verksamhetens fokus.
Under fjärde kvartalet påbörjade vi även processen att avyttra vår konsumentkartongs- och skogsbruksverksamhet i Beihai i Kina. Avyttringen kommer att möjliggöra ökad resursallokering till anläggningar med stordriftsfördelar, vilka levererar till en global och växande förpackningsmarknad där Kina ingår.
För att avancera tillväxtstrategin har vi avyttrat merparten av vår pappersverksamhet och allokerat resurser till de viktigaste strategiska områdena. Vi har investerat i kostnadseffektiv kartongproduktion i Uleåborg i Finland, och genom det stora förvärvet av De Jong Packaging Group i Nederländerna expanderar vi vår närvaro inom förnybara förpackningar med målsättningen att vinna marknadsandelar i Västeuropa.
Vi har även påbörjat flera nya samarbeten, partnerskap och gemensamma utvecklingsprojekt för att påskynda innovation, kunskapsutbyte och marknadsinträde, inklusive utveckling inom batteriteknologi med träbaserade material.  Den här månaden gläds vi över att ha inlett samarbete med elbilsmärket Polestar för att med vårt Lignode-material till batterier bidra till deras projekt Polestar 0 för en klimatneutral bil till år 2030.
Den gröna omställningen påskyndar vår strategi
Det finns en långsiktig, ökande efterfrågan på Stora Ensos produkter globalt. Vi är därför övertygade om att vår strategi kommer att fortsätta leverera växande marknadsandelar och hållbar tillväxt från en affärsplattform som är mer motståndskraftig och kraftfull även vid nedgångar på marknaden.
Innovation och en hållbar affärsstrategi som är tätt sammanlänkad med vår kapitalallokering, ansvarsfull verksamhet och riktlinjer för design utgör tillsammans nyckeln till vår långsiktiga framgång. Oräkneliga nationella riktlinjer implementeras världen över för att säkerställa den välbehövliga gröna omställningen. Europeiska förordningar såsom direktivet om engångsplast, direktivet om avfall, förordningen om byggprodukter, EU:s direktiv om batterier samt policyer som New European Bauhaus är exempel som stödjer våra innovativa projekt för att skapa nya förnybara produkter. Detta förstärks av vår ambition att erbjuda 100 % förnybara lösningar, 100 % cirkulära och koldioxidpositiva produkter samt uppnå nettopositiv biologisk mångfald till år 2050.
Jag är mycket tacksam över våra medarbetares engagemang i att leverera innovativa produkter och bidra till vårt finansiella resultat, samt att de på ett meningsfullt sätt bidrar till en bättre miljö och ett ökat värde för alla våra intressenter. Med våra värderingar att "leda" och "göra det rätta" vill vi framtidssäkra vår verksamhet för morgondagen och för framtiden.
Den förnybara framtiden växer i skogen.
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i en webbsändning med telefonkonferens kl. 11.00 EET (10.00 CET) idag.
Resultatet presenteras av Stora Ensos VDAnnica Breskyoch finanschefSeppo Parvi. Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas via:https://ir.financialhearings.com/stora-enso-q4-2022.
Analytiker och investerare som vill ställa frågor måste vara inloggade på telefonkonferensen. För att delta, vänligen registrera här:https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5005544.
Efter registrering får deltagarna ett telefonnummer och konferens-ID för att komma åt telefonkonferensen.
Mediarepresentanter som önskar ställa frågor efter publiceringen av rapporten ombeds kontakta Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel +46722410349.
Länk till sändningen finns även tillgänglig på Stora Ensos webbplatsstoraenso.com/investors (http://www.storaenso.com/investors)
Den inspelade presentationen kommer att finnas tillgänglig påhttps://ir.financialhearings.com/stora-enso-q4-2022samt på Stora Ensos webbplats:storaenso.com/en/investors/reports-and-presentations (https://www.storaenso.com/en/investors/reports-and-presentations).

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av Stora Ensos bokslutskommuniké 2022. Den fullständiga rapporten är bifogad till detta pressmeddelande som pdf-fil. Den finns även på företagets webbplats på storaenso.com/investors (http://www.storaenso.com/investors/)
Frågor från media:
Carl Norell
presschef, Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2410349
Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
tel. +46 70 2107691

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial och träprodukter och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Stora Enso har cirka 21 000 medarbetare och 2022 uppgick omsättningen till 11,7 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com/investors (http://www.storaenso.com/investors/)
STORA ENSO OYJ

Cision