Stockpicker: Peptonic Medical: Teckningsperioden i Peptonics företrädesemission avslutas imorgon 27 januari, 2023

2023-01-26 15:00:00

Peptonic Medical genomför just nu en nyemission av units om cirka 68,0 MSEK. Varje unit innehåller fyra aktier och tre teckningsoptioner, teckningskursen per unit uppgår till 0,28 SEK vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,07 SEK då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Teckningsperioden för företrädesemissionen pågår till och med den 27 januari 2023, vissa förvaltare kan dock stänga sin anmälan tidigare.

Den volymviktade genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Peptonics aktie har hittills under pågående teckningsperiod från den 13 januari till den 25 januari uppgått till 0,11 SEK och under de senaste fem dagarna från den 19 januari till den 25 januari uppgått till 0,13 SEK. Det motsvarar en rabatt om cirka 54 procent respektive cirka 64 procent mot teckningskursen per aktie i företrädesemissionen om 0,07 SEK.

Peptonic har meddelat att emissionslikviden ska användas till att fortsätta utveckla produktportföljen till att bli en ledande aktör inom kliniskt bevisad intim egenvård. Vidare ska likviden användas för att öka marknadsföringen, stärka organisationen, fortsatt produktutveckling samt betala av tidigare skulder.

För mer information om Företrädesemissionen besök Peptonic Medicals emissionssida: www.peptonicmedical.se/foretradesemission-2023/ eller läs mer på Stockpickers hemsida:
https://www.stockpicker.se/home/emission/sista-chansen-att-teckna-units-i-peptonic-medical

DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet.
Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

MFN