Rapport Garo, som utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden, redovisar förbättrade marginaler samtidigt som omsättningen sjönk något. 

Garo redovisar ett resultat efter skatt på 18,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (18,4). Resultatet per aktie uppgick till 1:81 kronor (1:84).

Rörelseresultatet uppgick till 30,3 miljnoer kronor (24,0) och marginalen blev 12,7 procent (9,7).

Nettoomsättningen uppgick till 238 miljoner kronor (247).

”Den pågående pandemin har hittills haft relativt begränsad effekt på Garo i Sverige medan effekterna var relativt omfattande under april och maj i övriga marknader som i varierande grad stängdes ned. Försäljningen i dessa länder har dock ökat successivt i takt med att ekonomierna öppnades upp mot slutet av kvartalet. I skrivande stund är efterfrågan i Sverige fortsatt god medan utvecklingen i Övriga marknader påvisar en stadig om än försiktig återhämtning”, skriver bolaget.

Garo bedömer att marknadsförutsättningar bortom pandemin i grunden inte har ändrats, även om det råder stor osäkerhet i samhället om pandemins långsiktiga konsekvenser för ekonomin.

”Marknaden för E-mobility växer strukturellt med antalet laddbara fordon och vi ser en fortsatt stark utveckling med ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader. Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige förväntas i kombination med den viktiga ROT-sektorn vara stabil. Dock förväntas bostadsbyggandet successivt mattas av i takt med ett minskat antal byggstarter. Gällande övriga marknader där GARO är verksamt förväntas, bortom pandemin, en liknande marknadsutveckling. Sammantaget ser GARO positivt på de långsiktiga marknadsförutsättningarna, främst drivet av tillväxt inom E-mobility”, heter det.