Rapport Skolföretaget Engelska skolan redovisar ett starkt resultat efter skatt på 122 miljoner kr för det tredje kvartalet 2020 (47,9) i det brutna räkenskapsåret 2019/2020. Resultatet per aktie uppgick till 3,04 kr (1,19).

Rörelseresultatet blev 163 miljoner kr (64,2). Justerat för poster av engångskaraktär om 53,8 miljoner kr (-6,2) relaterade till spanska förvärv och exklusive effekter av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet till 87,3 miljoner kr (70,4).

Nettoomsättningen uppgick till 858 miljoner kr (743). Organisk försäljningstillväxt var 8,7 procent.

Distansundervisning i Spanien

Till följd av covid-19 har Engelska skolans spanska skolor enbart bedrivit undervisning på distans sedan mitten av mars medan de svenska grundskolorna varit öppna under hela perioden. I mitten av mars bestämde svenska regeringen att gymnasieskolorna skulle stänga och övergå till distansundervisning.

Engelska skolan bedömer att skolorna i Spanien kommer att förbli i huvudsak stängda resten av läsåret, vilket sammantaget innebär cirka 65 miljoner kr lägre intäkter än planerat i år. Bolaget har permitterat all personal som inte behövs för distansundervisningen i Spanien och kan kompensera de lägre intäkterna till cirka 50 procent.

Lägre skolpengsökningar

Tredje kvartalet och de första nio månaderna utvecklades i stort som förväntat i både Sverige och Spanien då större delen av tredje kvartalet var opåverkat av corona, skriver Engelska skolan i rapporten. Kommunernas ekonomier är ansträngda och det har bidragit till lägre skolpengsökningar för kalenderåret 2020 jämfört med 2019.

”De preliminära beskeden pekade på drygt 2 procent ökning för kalenderåret 2020 men när nu samtliga beslut har kommit blir ökningen 1,5 procent jämfört med 3 procent för 2019. Att kompensera för denna än lägre nivå blir utmanande. Vi kommer inte att vidta några åtgärder som påverkar vår kvalitet negativt”, kommenterar vd Anna Sörelius Nordenborg.

Spanska förvärv

Under tredje kvartalet ökade omsättningen med 15,4 procent, varav 8,7 procent var organisk tillväxt. Rörelseresultatet steg till 87,3 miljoner kronor (70,4) rensat för effekter av IFRS 16 och engångseffekter. Det högre resultatet beror på fler elever i Sverige och genomförda förvärv i Spanien.

Antalet elever i den svenska verksamheten vid kvartalets slut uppgick till 26.760 (25.555).