Kvartalsrapport Kullagerjätten SKF överträffade förväntningarna för det andra kvartalet. 

Kullagerföretaget SKF redovisar ett justerat rörelseresultat på 3.118 miljoner kronor för andra kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 2.917 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av 19 prognoser inför rapporten.

I resultatet ingår -238 miljoner kronor i engångsposter, mot snittförväntan om -105 miljoner.

”Resultatet är särskilt starkt med tanke på en fortsatt motvind från negativa valutaeffekter och ökade kostnader för insatsvaror. Med riskreducerande åtgärder har vi kunnat kompensera för cirka 50 procent av den här kostnadsökningen. Under dessa omständigheter har vi lyckats bra med att serva våra kunder och göra vårt yttersta för att ta vara på fler tillväxtmöjligheter”, skriver SKF:s nytillträdda vd Rickard Gustafson i delårsrapporten.

Försäljningen blev 20.735 miljoner kronor, vilket var 1 procent lägre än snittprognosen på 20.911 miljoner kronor.

Den organiska försäljningsutvecklingen i kvartalet var drygt 33 procent, vilket var ungefär i linje med förväntan.

”Försäljningen var avsevärt högre på alla huvudsakliga geografiska marknader med organisk tillväxt på 91 procent i Latinamerika, 40 procent i Europa, Mellanöstern och Afrika, 27 procent i Nordamerika och 19 procent i Asien och Stillahavsområdet”, skriver SKF-chefen.

Industriverksamheten levererade enligt Rickard Gustafson ett rekordstarkt resultat med en justerad rörelsemarginal på 18,0 procent (14,0). Fordonsverksamheten genererade en justerad rörelsemarginal på 7,6 procent (-7,6), konstaterar han vidare.

”Det rekordhöga rörelseresultatet för kvartalet är ett bevis på SKFs förmåga att driva företaget på effektivt och ändamålsenligt sätt under volatila och krävande marknadsförhållanden. Genom möjligheter att ytterligare utnyttja vår starka ställning på marknaden och att industrialisera nya erbjudanden och affärsmodeller har vi en bra plattform för framtida tillväxt”, skriver SKF-chefen.

Kullagerföretaget SKF spår att bolagets organiska tillväxt kommer att uppgå till omkring 10 procent för det tredje kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal 2020.

Det framgår av rapporten för det andra kvartalet.

”När vi blickar framåt förväntas efterfrågan förbli stark men där finns även osäkerhet relaterad till både Covid och leveranssituationen”, skriver SKF:s nytillträdda vd Rickard Gustafson i delårsrapporten.

Valutapåverkan på rörelseresultatet förväntas enligt SKF:s rapport bli -150 miljoner kronor i det tredje kvartalet i förhållande till motsvarande kvartal 2020.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar beräknas uppgå cirka 3.800 miljoner kronor under 2021, vilket är 200 miljoner kronor mer än tidigare prognos som var cirka 3.600 miljoner kronor.

”Vi fortsätter att investera i och konsolidera vår totala tillverkningskapacitet. Sedan 2019 har vi stängt ned sex anläggningar och håller just nu på att stänga ytterligare elva. Dessvärre får vissa av dessa initiativ negativa effekter för de anställda. Vi anstränger oss för att våra anställda inte ska drabbas, men dessa åtgärder är nödvändiga för att anpassa vår närvaro och kapacitet efter kundefterfrågan, vilket ger oss tillväxtmöjligheter”, skriver SKF-chefen.

Fabriksinvesteringarna gör enligt Rickard Gustafson bolaget mer flexibla och effektiva, men är även en viktig förutsättning för att vinna fler affärer från kunder i snabbväxande segment och regioner, resonerar han.

Investerings- och konsolideringsåtgärder har på årsbasis bidragit med 1,1 miljarder kronor av de 5 miljarder i besparingar som SKF förväntar sig fram till 2025.

Kullagerföretaget SKF räknar med fortsatt god efterfrågan, men samtidigt ansträngda logistikflöden och fortsatta kostnadsökningar på insatsvaror.

Det säger SKF:s nytillträdda vd Rickard Gustafson till Nyhetsbyrån Direkt efter delårsrapporten för det andra kvartalet som fått aktien att stiga något på Stockholmsbörsen.

Vilket omvärldsscenario planerar ni för den närmaste tiden?

”Vi ser en värld som fortsatt kommer att vara präglad av pandemin med den osäkerhet som det innebär. Vi har noterat ansträngda logistikflöden och kostnadsökningar på insatsvaror – det tror vi kommer att fortsätta. Men vi ser också en stark ekonomisk återhämtning runt om i världen. I nästan samtliga de industrisegment vi är verksamma i ser vi efterfrågetillväxt. Det har vi sett under hela andra kvartalet och vi räknar med att det kommer att fortsätta”, säger SKF-chefen.

”Vi tror inte att vi kommer att växa med 33 procent i tredje kvartalet som vi växte i andra kvartalet, men vår bästa bedömning är att vår försäljning kommer att öka med i storleksordningen kring 10 procent jämfört med samma kvartal 2020”, säger Rickard Gustafson i linje med SKF:s efterfrågeguidning.

Er guidning implicerar en försäljningsnedgång på cirka 1,4 procent jämfört med det andra kvartalet i år?

”Vi ser en fortsatt god utveckling och efterfrågan, men vi har respekt för att det finns en del motvind där ute, både vad gäller pandemin och tillgång till insatsvaror. Det har vi redan sett, inte minst i vår fordonsaffär där många av våra kunder har haft svårt att få de komponenter de behöver för att hålla i gång sin produktion. Det påverkar förstås våra leveranser till de kunderna. Men generellt ser vi fortsatt en god efterfrågan. Tredje kvartalet i fjol var i viss mån påverkat av pandemin, men inte i närheten av jämförelsetalen i andra kvartalet 2020”, framhåller SKF-chefen.

Hur dynamisk är världsekonomin när det gäller att öka produktion för att matcha efterfrågan? Blir det mycket flaskhalsar?

”Det finns flaskhalsar. Inte minst på logistiksidan är det ansträngt, men med det sagt så växer ekonomierna runt om i världen. Våra kunder nästan oavsett industrisegment ökar sin efterfrågan och vi kör full produktion för att möta det.”

Vad har du generellt för tankar om lokalisering av SKF:s tillverkningsenheter globalt?

”Den inslagna väg som SKF har valt de senaste åren välkomnar jag. Jag tror att det är riktigt att anpassa produktionskapaciteten och närvaron utifrån där kunderna finns. Det gör att vi i nuläget ser en något minskad närvaro i Europa där vi stänger en del fabriker för att i stället flytta produktionen dit kunderna och efterfrågan finns, till exempel i Asien och delvis även Nordamerika.”

det handlar främst om ökad närvaro i Asien snarare än återindustrialisering i väst?

”Ja. Det sker stora investeringar även i väst, men här är det mer frågan om att öka vår kostnadseffektivitet och att automatisera våra produktionslinor. I andra delar av världen är det dels automation, men även ökad kapacitet för att möta en växande efterfrågan.”

På senare tid har det varit en del konfliktytor mellan västländer och Kina, framförallt inom telekomsektorn. Är det något som du tror kan sprida sig till fler sektorer?

”Det törs jag inte spekulera i. Det är utanför mitt kunskapsområde. Däremot ser vi att vi har en väldigt god efterfrågan i Kina i många industrisegment och vi behöver öka vår närvaro i Kina för att kunna möta det, och även för att kunna hantera en geopolitisk situation där det uttalat är så att Kina gärna köper från kinesiska leverantörer. Så är det. Det måste vi naturligtvis anpassa oss efter”, säger Rickard Gustafson.

Du köpte SKF-aktier för cirka 1 miljon kronor nyligen efter att du tillträdde som vd. Tror du på pilotskolan?

”Jag är inte så upptagen av pilotskolan, men däremot vill jag självklart vara en del av den här verksamheten och satsa en del av mina privata pengar i ett företag jag verkligen tror på.”

Hur mycket exponering mot SKF-aktien avser du skaffa dig?

”Det behåller jag för mig själv.”

På tisdagsförmiddagen var SKF-aktien upp 1,3 procent till 216:30 kronor. Det är även den ungefärliga uppgången sedan årsskiftet.