Här är SSAB:s nya finansiella mål

Publicerad 2017-12-15 07:24

Aktie SSAB:s styrelse har beslutat att revidera stålkoncernens finansiella mål. Bland annat justeras målen för utdelning respektive nettoskuldsättningsgrad.

Utdelningen ska utgöra 30-50 procent av vinsten efter skatt (tidigare 50 procent över en konjunkturcykel) och nettoskuldsättningsgraden ska nu normalt inte överstiga 35 procent (tidigare långsiktigt uppgå till 30 procent).

”Nyemissionen i april 2016 tillsammans med en stark kassaflödesgenerering har stärkt balansräkningen. Mot den bakgrunden har målen reviderats för att ge bolaget en större handlingsfrihet i framtida strategiska initiativ för att främja tillväxt och lönsamhet”, heter det vidare.

Målet att SSAB ska uppnå en industriledande lönsamhet lämnas oförändrat.