Så blir villkoren i SSAB:s nyemission

Publicerad 2016-05-24 08:55

Nyemission Villkoren i den företrädesemission som SSAB offentliggjorde den 22 april, är att aktieägare äger rätt att teckna 7 nya B-aktier för 8 gamla A- och/eller B-aktier.

Teckningskursen är 10:50 kronor per aktie. Teckningskursen i euro kommer att offentligöras genom pressmeddelande på eller omkring den 31 maj 2016.

Avstämningsdagen är den 31 maj 2016 och teckningsperioden löper från och med den 3 juni 2016 till och med den 17 juni 2016 eller det senare datum som beslutas av styrelsen.

Nyemissionen kommer att tillföra SSAB cirka 5 miljarder kronor före avdrag för emissionskostnader som bedöms uppgå till cirka 130 miljoner kronor inklusive ersättning om cirka 90 miljoner kronor relaterat till Joint Global Coordinators garantiåtaganden.

SSABs två största aktieägare, Industrivärden och Solidium, vilka tillsammans innehar 28,7 procent av kapitalet och 29,3 procent av rösterna, har förbundit sig att teckna sina pro rata andelar av nyemissionen. Resterande belopp har en grupp banker åtagit sig att garantera.

Swedbank Robur och LKAB, vilka tillsammans representerar 4,4 procent av kapitalet och 5,5 procent av rösterna i SSAB, uttryckt sitt stöd för nyemissionen och sin avsikt att rösta för nyemissionen på den extra bolagsstämman den 27 maj 2016.