Sprint Bioscience offentliggör utfall i företrädesemissionen

2022-11-18 08:45:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Sprint Bioscience AB (publ) ("Sprint Bioscience" eller ”Bolaget”) offentliggör utfallet i Bolagets nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare som avslutades den 15 november 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till cirka 75 procent varav cirka 50 procent tecknades med och utan stöd av uniträtter och cirka 25 procent tecknades av emissionsgaranter. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 22,4 MSEK före transaktionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 under perioden 15–30 maj 2023 kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 14,9 MSEK.

Utfallet i Företrädesemissionen
Totalt har teckningsanmälningar för teckning med och utan företrädesrätt mottagits om 19 903 227 units, motsvarande en teckningsgrad i Företrädesemissionen om cirka 50 procent. Av dessa har 17 877 262 units, motsvarande cirka 45 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av uniträtter och 2 025 965 units, motsvarande cirka 5 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av uniträtter. Totalt 9 979 809 units, motsvarande cirka 25 procent av Företrädesemissionen, har vidare tecknats av emissionsgaranter. Företrädesemissionen är således tecknad till 75 procent och Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen cirka 22,4 MSEK före emissionskostnader. Varje unit tecknas till en kurs om 0,75 SEK och innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO5. Kapitaltillskottet från Företrädesemissionen kommer att möjliggöra utveckling av de interna programmen vidare mot licensavtal, med fokus på VADA- och DISA-programmen.
Varje enskild garant kan välja huruvida garantiersättning ska utbetalas av Bolaget kontant eller i form av nyemitterade units av samma typ och till samma kurs som i Företrädesemissionen. De garanter som önskar erhålla sin garantiersättning i form av units ska underrätta Naventus härom senast den 22 november 2022. Totalt kan högst 3 297 911 nya units komma att emitteras som garantiersättning till garanterna. För det fall sådan emission blir aktuell kommer ytterligare information offentliggöras i separat pressmeddelande.

Tilldelning av units
Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas via avräkningsnota till tecknare som tilldelats units. Likvid ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Sker ej detta kan tilldelade units komma att överlåtas till någon annan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 31 oktober 2022 med anledning av Företrädesemissionen.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 29 883 036 aktier från 39 844 049 aktier till 69 727 085 aktier. Efter registrering av de nya aktierna i Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 988 303,6 SEK från 3 984 404,9 SEK till 6 972 708,50 SEK.

Handel med BTU
Handel med BTU (Betald tecknad unit) sker på Nasdaq First North Premier Growth Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. En (1) BTU innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO5. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 48, 2022 och så snart som möjligt efter detta kommer omvandling av BTU till aktie och teckningsoptioner att ske.

Teckningsoptioner av serie TO5
Genom Företrädesemissionen emitteras 29 883 036 teckningsoptioner av serie TO5, vilka berättigar till teckning av 14 941 518 aktier i Bolaget.
Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under teckningsperioden från och med den 15 maj 2023 till och med den 30 maj 2023. Teckningskursen uppgår till 1 SEK per aktie.
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 14,9 MSEK (före emissionskostnader). Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 1 494 151,8 SEK.
Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare
Naventus Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (“Prospektförordningen”).
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Sprint Bioscience avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Sprint Bioscience har gjort efter bästa förmåga men som Sprint Bioscience inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Sprint Bioscience. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

MFN