Sprint Bioscience företrädesemission är registrerad och handeln med BTU upphör

2022-12-07 17:00:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Sprint Bioscience AB (publ) (”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”) avslutade den 15 november 2022 sin företrädesemission (”Företrädesemissionen”) av units (”Units”) bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO5 (”Teckningsoptioner”). I anslutning till Företrädesemissionen genomförde Bolaget även en riktad emission av Units till garanter i Företrädesemissionen som ersättning för deras garantiåtaganden (”Ersättningsemissionen”). Aktierna och Teckningsoptionerna från Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen har nu registrerats av Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade Units (”BTU”) är den 9 december 2022. Genom Företrädesemissionen, som tecknades till cirka 75 procent, tillförs Bolaget cirka 22,4 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen, och Ersättningsemissionen, har nu registrerats hos Bolagsverket. Handeln i BTU kommer därför att upphöra och BTU kommer att ersättas med aktier och Teckningsoptioner. Sista dag för handel med BTU på Nasdaq First North Premier Growth Market är den 9 december 2022. Ägare av BTU kommer därefter att erhålla aktier och Teckningsoptioner, vilka beräknas finnas på respektive VP-konto eller depå den 15 december 2022.

Genom Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 29 951 118 aktier från 39 844 049 aktier till 69 795 167 aktier och Bolagets aktiekapital ökar med 2 995 111,8 SEK från 3 984 404,9 SEK till 6 979 516,7 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 42,9 procent av röster och kapital i Bolaget.

Antalet registrerade Teckningsoptioner efter Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen uppgår till 29 951 118 Teckningsoptioner, vilka berättigar till teckning av 14 975 559 aktier i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 15,0 MSEK (före emissionskostnader). Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 1 497 555,9 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt från Teckningsoptionerna om ytterligare högst cirka 17,7 procent av röster och kapital i Bolaget.

Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med första handelsdag den 15 december 2022.

Två (2) Teckningsoptioner berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under teckningsperioden från och med den 15 maj 2023 till och med den 30 maj 2023. Teckningskursen uppgår till 1 SEK per aktie.

Rådgivare
Naventus Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (“Prospektförordningen”). Inbjudan till berörda personer att teckna värdepapper i Bolaget kommer endast ske genom det prospekt som Bolaget offentliggjort den 31 oktober 2022.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Sprint Bioscience avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Sprint Bioscience har gjort efter bästa förmåga men som Sprint Bioscience inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Sprint Bioscience. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

MFN