SPIFFBET: OMSÄTTNING -39% 1 KV

2022-05-12 08:51:57

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spiffbets nettoomsättning minskade med 39 procent under första kvartalet 2022 jämfört med motsvarande period i fjol, till 14,8 miljoner.

Minskningen berodde på regelverksanpassningar av varumärkesportföljen och ett skifte från direkt onlinekasino till partnertjänster inom Rhino Gaming, där Spiffbet erhåller en andel av intäkterna.

"Såväl anpassningen av varumärkesportföljen som skiftet mot företagstjänster är föregripande åtgärder mot ökat regleringstryck på de marknader Spiffbet genom dotterbolag är aktivt. Till följd av dessa förändringar har organisationen under kvartalet reducerats med påtagliga effekter på kostnaderna mot slutet av perioden. Vidare har fokus på marknadsföringseffektivitet givit resultat genom att en bättre balans mellan marknadsföringskostnader och intäkter har uppnåtts jämfört med tidigare kvartal. Resultatet har påverkats negativt av lägre omsättning och positivt av lägre kostnader för drift och marknadsföring2, skriver vd Henrik Svensson i delårsrapporten.

Nettoresultatet under kvartalet uppgick till -10,2 miljoner kronor (-4,5).

"Månaderna i kvartalet uppvisar en god förbättringstrend till följd av genomförda aktiviteter. Det som kvarstår att arbeta med är plattformskostnader där vi för en dialog med nuvarande leverantörer och även påbörjar ett skifte mot att arbeta utan en så kallad whitelabel-lösning", skriver vd.

Under det första kvartalet uppgick kassaflödet till 0,9 miljoner kronor (15,5). Rörelsens kassaflöde från löpande verksamhet för perioden har ökat och uppgick till -2,3 miljoner kronor (-4,3). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 2,5 miljoner kronor (18,4).Direkt-SE