Spiffbet AB: Q1 2022 - Fokusering mot kasinotjänster, anpassning av erbjudande och effektivisering

2022-05-12 07:00:00
Väsentliga händelser under första kvartalet
  • Nettoomsättningen för årets första kvartal minskade med 39 procent jämfört med samma period föregående år till 14 797 TSEK (24 331 TSEK).
  • Första kvartalets nettoresultat uppgick till -10 181 TSEK (-4 514 TSEK).
  • Under det första kvartalet uppgick kassaflödet till 914 TSEK (15 485 TSEK). Rörelsens kassaflöde från löpande verksamhet för perioden har ökat och uppgick till -2 252 TSEK (-4 314 TSEK).
  • Eget kapital vid periodens slut uppgick till 39 001 TSEK (65 406 TSEK).
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 2 451 TSEK (18 380 TSEK).
  • Spiffbets CFO lämnar bolaget för ny tjänst.
  • Spiffbet anpassar verksamheten för att hantera förändringar i regelverk som rör europeiska marknader samt genomför en översyn av varumärkesportföljen. Större fokus kommer att läggas på B2B-tjänster inom ramen för Rhino Gaming.
  • Spiffbet utser Cecilia Skarin som tf CFO att efterträda Jens Bruno.

VD HENRIK SVENSSON KOMMENTERAR Första KVARTALET

Hur skulle du sammanfatta det första kvartalet?

Första kvartalet har över lag varit positivt. De sammantagna intäkterna i kasinoverksamheten och underliggande intäkter hos partners sjönk under januari och februari för att sedan återhämta sig. Under hela kvartalet sjönk Spiffbets intäkter med 39 procent jämfört med samma period föregående år. Redan vid ingången av kvartalet förväntade vi oss lägre intäkter till följd av regleringar och anpassning av produktportfölj samt omfokusering mot Rhino Gaming. Under februari lanserades ett nytt varumärke inom partnerverksamheten i Rhino Gaming som togs emot väl av affiliates och kunder. Vi har också attraherat bra kunder och haft en lägre vinstutbetalningsandel till spelare. Vidare har våra åtgärder att se över kostnader och effektivisera marknadsföringen varit framgångsrika. Rörelsekostnader var vid utgången av kvartalet i nivå med målet och marknadsföringskostnadernas andel av intäkterna har förbättrats jämfört med fjärde kvartalet 2021. Sammantaget har detta tagit oss närmare break-even.

Intäkterna sjunker förhållandevis mycket. Har detta att göra med de anpassningar av erbjudandet du nämner?

Helt korrekt. Vi har haft lägre omsättning under kvartalet jämfört med tidigare kvartal, även om vi räknar in partners spelöverskott. Det beror delvis på att vi löpande prioriterar varumärken med högst bruttomarginal. Detta sänker intäkterna totalt men förbättrar marginalen. Därtill har vi flyttat fokus mot att arbeta genom Rhino Gaming tillsammans med partners. Våra intäkter från partners är å ena sidan en andel av den underliggande omsättningen men å andra sidan har vi också lägre direkta kostnader för denna omsättning. Nettot jämfört med våra egna varumärken är samma eller bättre.

Varför ökar ni fokus inom tjänsteverksamheten i Rhino Gaming?

Våra egna kasinon är idag på marknader med hårt konkurrens- och regleringstryck. Genom att arbeta via partners på nya marknader får vi en exponering mot tillväxtmarknader där vi ser ett lägre konkurrenstryck.

Vad återstår i arbetet med att förbättra marginalerna?

Som en konsekvens av att vi ökar fokus på tjänsteverksamheten kommer vi också ta ner antalet varumärken successivt för att öka vår bruttomarginal. Att ha flera varumärken tar resurser. Vi för en dialog med vår plattformsleverantör om att renodla vår varumärkesportfölj. Detta är en viktig återstående del av den omstöpning av verksamheten som vi berättade om i januari.

Du nämner break-even. Definiera vad du menar med detta.

Målet är satt på lönsamhetsnivån före avskrivningar, räntekostnader och skatter - EBITDA. Vi har som mål att någon gång under 2022 nå ett positivt EBITDA-resultat.

Tidigare var det mycket aktivitet i form av förvärv och nya lanseringar. Under första kvartalet har det varit färre pressreleaser. Vad händer här?

Vårt fokus är först och främst att förbättra befintlig verksamhet genom att effektivisera och växa organiskt. Vi för fortsättningsvis diskussioner om förvärv även om vi är mer avvaktande idag jämfört med tidigare. För att göra förvärv vill vi att det tillför en tydlig synergi till vår befintliga affär. Vi uppnådde kritisk massa genom förvärven under 2020 och 2021. Tillväxtdrivna förvärv har idag följaktligen lägre prioritet. När det gäller lanseringar på nya marknader arbetar vi med att utöka vår marknadsnärvaro för egna kasinon och vi hjälper våra partners att hitta nya marknader.

Spännande med nya marknadslanseringar. Ni har tidigare nämnt att Latinamerika är intressant. Vilka planer har ni för nya lanseringar?

Vi lanserade Turbo Vegas i Peru under första kvartalet som en testlansering. Metal Casino lanserades i Spanien under hösten 2021 och där ser vi en potential att öka vår kundanskaffning utifrån de spelarvärden vi har haft sedan lansering. Vidare har vi avsikten att inom den närmaste tiden lansera Metal Casino i Latinamerika. Här är vi i slutfasen på att anpassa sajten utifrån lokala krav och behov. Efter lansering kommer vi att göra som i Spanien. Utvärdera initialt hur sajten fungerar, vilka spelarvärden vi ser och vilka marknadskanaler som är mest effektiva innan vi ökar investeringar i tillväxt.

Ni har nu en ny CFO i verksamheten sedan Cecilia Skarin tagit över efter Jens Bruno. Berätta mera!

Cecilia har varit anställd som ekonomiansvarig sedan januari 2020 och har arbetat nära Jens. Det har fungerat mycket bra. Och det känns bra att kunna tillsätta en vakans med en person från den egna organisationen.

Ni har ett lån till A Veces AB. Hur är planen för att återbetala detta lån?

Lånen var en nödvändighet för att hantera underskotten under andra halvåret 2021 och under första kvartalet 2022. Lånen har tillhandahållits av A Veces AB inom en låneram som sträcker sig över räkenskapsåret. Målet är att gå break-even och inte behöva utöka lånet under andra kvartalet. I styrelsen diskuterar vi också olika lösningar för att hantera återbetalning av lånet utifrån olika scenarier. Här finns ännu inget bestämt.

Spiffbet har tidigare låtit Aktiespararna göra en analys av bolaget kvartalsvis. Den har inte kommit ut ännu under 2022. Vad anledningen till detta?

Vi har helt enkelt bestämt oss för att fokusera på vår verksamhet och spara både på tid och kostnader som inte direkt syftar till att öka lönsamheten. Dessutom förändras Spiffbet snabbt för närvarande med ett skifte mot verksamheten inom Rhino Gaming, vilket innebär att en extern analys hela tiden kommer släpa efter mot var vi befinner oss. Vi har därför valt att ta ett steg tillbaka och vänta med att låta göra analysrapporter tills dammet har lagt sig.

Vad kan vi vänta oss av Spiffbet under resten av 2022?

Förhoppningen är att vi fortsätter utvecklingen som har inletts under första kvartalet med successiva förbättringar av lönsamheten och att vi kommer kunna nå break-even på EBITDA-nivå under året. Här tycker jag vi så här långt ligger i fas med den plan vi gjorde inför året. Även om jag inte utesluter förvärv står det inte överst på vår prioritetslista. Lönsamhet i befintlig verksamhet har högsta prioritet.

Cision