Riksbanken Riksbanken presenterar ett alternativscenario med högre ränta i den penningpolitiska rapporten som publicerades på torsdagen.

Riksbanken konstaterar att prognosen i huvudscenariot innebär att inflationen faller snabbt under nästa år och ligger nära 2 procent under 2024. Men osäkerheten är betydande, och det finns en risk att inflationen blir högre än i prognosen.

”Hur mycket penningpolitiken i så fall behöver reagera beror på vilka drivkrafter som ligger bakom inflationsutvecklingen”, skriver Riksbanken.

En osäkerhetsfaktor är utvecklingen av energipriserna, som varierat kraftigt under året. Det går inte att utesluta att de ökar snabbare än i prognosen och driver upp KPIF-inflationen över Riksbankens prognos.

Eftersom inflationen redan är mycket hög är det troligt att penningpolitiken i så fall skulle behöva stramas åt ytterligare.

I ett scenario med oväntat hög inflation som drivs av stigande energipriser kan en stramare penningpolitik bidra till att begränsa spridningseffekterna till andra priser, alltså de indirekta effekterna.

Den stramare penningpolitiken kan också bidra till att de långsiktiga inflationsförväntningarna förblir relativt opåverkade och förankrade vid inflationsmålet. Det minskar risken för att de högre energipriserna påverkar företagens prissättningsbeteende och lönebildningen, alltså att andrahandseffekter uppstår.

Ett mer ofördelaktigt scenario vore att inflationen drevs upp av ett högre inhemskt pristryck. I scenariot antas höga inflationsutfall i närtid vara fördelade över en bred uppsättning varu- och tjänstegrupper.

”Det medför att aktörerna i ekonomin börjar förvänta sig att inflationen även på längre sikt kommer att överstiga 2 procent. Företagen skulle då börja höja sina priser betydligt mer, och lönerna skulle stiga påtagligt snabbare än i Riksbankens huvudscenario”, skriver de.

De här faktorerna skulle resultera i en varaktigt hög KPIF-inflation om penningpolitiken inte reagerar. I det här scenariot krävs därför en kraftig penningpolitisk åtstramning för att få tillbaka inflationen till målet.

I detta scenario höjs räntan till 4,65 procent som högst under prognosperioden, för att sedan sänkas till 4 procent i slutet av perioden. I huvudscenariot spås en topp i räntebanan på 2,84 procent, och ingen sänkning.