SOZAP: BESLUTAT OM FÖRETRÄDESEMISSION 11 MLN KR

2023-05-26 08:35:55

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sozap har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare om cirka 11,4 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen i företrädesemissionen är 4:00 kronor per aktie. För varje en befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en teckningsrätt. Innehav av tre teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.

Sammantaget omfattas företrädesemissionen till 80 procent procent av teckningsförbindelser. Företrädesemissionen genomförs primärt för att vidareutveckla och lansera spelet Fishing Tour.Direkt-SE