Sotkamo Silver: KVARTALSRAPPORT, ANDRA KVARTALET 2021

2021-07-15 08:45:00

[image]

Pressmeddelande den 15 juli 2021, Stockholm kl. 08.45

ANDRA KVARTALET 2021
 • Intäkterna uppgick till 109 MSEK jämfört med 67 MSEK i Q2 2020
 • EBITDA uppgick till 36 MSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till 16 MSEK (-22)
 • Likvida medel uppgick till 52 MSEK (14)
 • Resultat per aktie var 0,05 SEK (-0,32)
 • Produktionen uppgick till ca. 382 000 (406 000) uns silver, 988 (1 067) uns guld, 396 (321) ton bly, and 919 (722) ton zink, i koncentrat
 • Totalt 10 314 104 nya aktier tecknades av teckningsoptionerna i serie 2020/2021 i maj 2021 och tillförde 19 MSEK nytt eget kapital
FÖRSTA HALVÅRET 2021
 • Intäkterna uppgick till 204 MSEK (158)
 • EBITDA uppgick till 51 MSEK (9)
 • Rörelseresultatet uppgick till 10 MSEK (-30)
 • Investeringar uppgick till 13 MSEK (21)
 • Produktionen uppgick till 726 000 (798 000) uns silver, 1 695 (2 073) uns guld, 705 (783) ton bly, och 1 582 (1 680) ton zinc, i koncentrat
 • Den omförhandlade säkerställda obligationslånet om 13,2 MEUR (ca. 132 MSEK) och en riktad nyemission om 5 533 324 nya aktier (motsvarande cirka 16,6 MSEK nytt kapital) stärkte Bolagets position och säkerställde framstegen inom P700 och andra utvecklingsprojekt

Jämförelsesiffrorna hänför sig till motsvarande period föregående år.

 

VD ERKKI KURONEN

Silverproduktionen på 382 000 uns under andra kvartalet var ca. 10% högre än produktionen under de två föregående kvartalen och väl i linje med den genomsnittliga produktionen på 385 000 uns under de åtta föregående kvartalen. Produktionsvolymerna av guld, zink och bly var också betydligt högre än under de senaste två kvartalen. Malmen i Silvergruvan har hög variation i metallinnehållet och metallförhållandena, vi gör vårt bästa för att förutsäga och jämna ut variationen. Detta påverkar dock den dagliga, veckovisa, månatliga och kvartalsvisa produktionsvolymen.

Omsättningen för rapportperioden uppgick till 109 MSEK och för första halvåret 204 MSEK. Båda är betydligt bättre än jämförelsetalen förra året när vi påverkades av metallprisnedgången på grund av COVID-19. Utsikterna för silver och andra metaller i Silvergruvan är starka.

Investeringarna under andra kvartalet och första halvår 2021 var motsvarande 5 (12) och 13 (21) MSEK och inkluderar investeringarna i gruvinfrastrukturen, avfallsdammar och kapitalutgifterna i koncentrationsverket. Vi aktiverar byggandet av gruvtunnlarna och motsvarande gruvinfrastruktur som används längre än ett år. På samma sätt aktiveras damm höjningar och utvidgning av avfallsdammar och större investeringar för effektivisering av produktionsprocessen.

På projektsidan är malmsorteringsprojektet tillbaka på ritbordet för att förbättra kostnadseffektiviteten i fullskalig produktionsprocess. P700-borrningskampanjen kommer att fortsätta under de kommande månaderna. Uppskattningar av mineraltillgångar och malmreserver kommer att uppdateras vid årsskiftet. Projekt REX, regional prospektering, kommer att utvecklas under sommarmånaderna av det geologiska fältarbetet och teamet ser fram emot resultaten.

Mitt i semesterperioden önskar jag alla anställda och intressenter mycket avslappnande och uppfriskande sommardagar som vi förtjänar.

 
VERKSAMHETEN

Sotkamo Silver driver silvergruvan i Sotkamo, Finland. Produktionen startade i mars 2019 och gruvan producerar silver, guld, zink och bly i koncentraten som säljs till ett smältverk. Dessutom innehar företaget gruv- och prospekteringsrätter till mineralfyndigheter i närheten av den nuvarande verksamheten i Sotkamo-regionen i Finland.
 

Nyckeltal Q2 2021 Q2 2020 FY 2020
Försäljning MSEK 109 67 366
EBITDA MSEK 36 0 73
Rörelseresultat (EBIT) MSEK 16 -22 -10
Soliditet (%) 39 32 32
Kassalikviditet (%) 132 51 69
Personal vid slutet av perioden 56 51 50
Anrikade ton ca. 143 000 137 000 546 000
Ingående silverhalt i verket 93 106 104

Nettoomsättningen var 109 MSEK jämfört med 67 MSEK föregående år. Lägre silverkvaliteterna i produktionen var kompenserades av högre silver priset.

Anrikat malmton och anrikningsverkets utnyttjandegrad var på budgeterad nivå. Den genomsnittliga silverkvaliteten i malm var lägre än under jämförelseperioden.

Övriga intäkter och kostnader inkluderar 2 MSEK (6) orealiserad slutlig försäljningsprisjustering på grund av en liten sänkning av metallpriset efter översynsperioden. Det slutgiltiga försäljningspriset för silver och guld baseras på det genomsnittliga marknadspriset två månader efter leveransen, med avdrag för kundens smältverksavgift.

De finansiella intäkterna under Q1 2021 var -6 MSEK (-39), i förra året intäkter var högre på grund av orealiserad valutavinst på koncerninterna kapitallån. Bolaget har klassificerat koncerninterna kapitallån som nettoinvesteringslån under Q4 2020 och sedan dess har valutakursförändringens effekter av koncerninterna kapitallån bokförts direkt till eget kapital och det påverkar inte finansiella intäkter och kostnader.

Investeringar i den underjordiska gruvan, anrikningsverket, sorteringsmaskinen och miljön uppgick till 5 MSEK (12) under Q2.
 

PRODUKTION OCH VÄGLEDNING

Under det andra kvartalet anrikades 143 000 (137 000) ton malm. Under Q2 producerade Bolaget ca. 382 000 (406 000) uns silver, 988 (1 076) uns guld, 396 (321) ton bly, och 919 (722) ton zink i koncentrat. Som tidigare nämndes, var metallhalterna lägre än i referensperioden vilket resulterade i lägre metalproduktion i koncentrat.

Anrikade ton under det första halvåret uppgick till ca. 282 000 (266 000). Under det första halvåret producerades 726 000 (798 000) uns silver, 1 695 (2 073) uns guld, 705 (783) ton bly, och 1 582 (1 680) ton zink i koncentrat.

Vi upprepar vår årliga produktionsvägledning på 1,45 - 1,75 miljoner uns silver för 2021.
 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Inga händelser efter rapportperioden.
 

FINANSIELL KALENDER  
 • Q3                           15 oktober 2021
 • Q4 2021                  17 februari 2022

 
Kontaktperson

Erkki Kuronen, CEO, tel. +358 50 599 3539
 

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021, klockan 08:45.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.
  

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi

Företagets pressmeddelanden och finansiella meddelanden distribueras av Cision Sverige och finns på webbplatsen www.silver.fi

Cision