Smoltek Nanotech Holding AB: Smoltek uppdaterar bolagets strategiska målsättningar för affärsområde halvledare

2023-02-09 10:30:05

Smoltek har under år 2022 uppnått betydande framsteg inom affärsområdet halvledare. Detta gäller både utveckling av bolagets kondensatorteknik samt utveckling av "engineering samples" (produktprototyper) för en första kondensatorprodukt tillsammans med samarbetspartnern YAGEO, som är en av världens största tillverkare av passiva elektronikkomponenter.

­- Inom affärsområde halvledare kommer vi under 2023 ha fullt fokus på att uppnå samtliga milstolpar för den första fasen i samförståndsavtalet, vilket är ett gemensamt utvecklingsavtal (JDA), mellan vårt koncernbolag Smoltek Semi och ett dotterbolag till YAGEO. Detta krävs för att parterna ska bilda ett samriskbolag (joint venture) för kommersialisering och global försäljning av ultratunna kondensatorer. Bildandet av samriskbolaget innebär också en ytterligare kapitalinjektion från vår partner, säger Smolteks koncernchef Håkan Persson.

Utsikterna är mycket goda för att samriskbolaget skall kunna etablera sig som en betydande kommersiell aktör och nå substantiella marknadsandelar med ett flertal kondensatorprodukter.

Uppdaterade strategiska målsättningar
Övergripande framsteg inom affärsområdet
Smoltek och YAGEO Group gick under 2022 i mål med en utvärdering för att verifiera den kommersiella potentialen hos Smolteks teknologi. Därefter tecknades ett samförståndsavtal (MoU) med YAGEO i juni, följt av ett gemensamt utvecklingsavtal (JDA) i augusti för utveckling och därefter kommersialisering av ultratunna kondensatorer. Båda dessa avtal avser produkter inom den stora marknaden diskreta kondensatorer, som i sin tur består av ett flertal marknadssegment. Parterna har sedan dess framgångsrikt inlett samarbete för att utveckla en första kondensatorprodukt för användning som avkopplingskondensator i mobiltelefoner. Dessutom bearbetas marknaden genom att Smoltek och YAGEO genomför gemensamma presentationer om den kommande produktfamiljen för att utbilda kunder och marknaden om fördelarna med teknologin.

Vägen mot marknad

Smoltek driver intensiv teknikutveckling samtidigt som tekniska och kommersiella analyser genomförs i dialog med YAGEO för ytterligare potentiella produkter inom familjen ultratunna kondensatorer. När tekniska egenskaper och kommersiella förutsättningar har uppnåtts för en viss produkt kommer den tas vidare till produktifiering och uppskalning till volymproduktion. Det här möjliggör att Smoltek snabbare och kostnadseffektivt kan nå ut på marknaden med fler produkter som i varje enskilt fall har specifika krav på design och prestanda.

Genom att ha kontroll över hela kedjan, från produktutveckling till global försäljning, kan volymproduktionen skalas upp i en optimal takt. Detta innebär en betydande riskminimering kombinerat med högre kostnadseffektivitet.

Kolväxtmaskin

Den av Smoltek beställda industriella maskinen för storskalig växt av kolnanofibrer är under utveckling och kommer att levereras under 2023.

Rekryteringar

Rekryteringsplanen har justerats med hänsyn till ökat fokus på teknisk utveckling och teknisk och kommersiell analys av ytterligare potentiella produkter och marknadssegment, och rekryteringen till ett flertal positioner har genomförts.

Målsättning

Målsättningen är att 2027 nå en omsättning om minst 400 MSEK för affärsområdet, vilket motsvarar en marknadsandel om ungefär 20% inom det ursprungliga marknadssegmentet*. Målet är att successivt skala upp omsättningen genom att addera fler produkter inom produktfamiljen ultratunna kondensatorer. Om samriskbolaget med YAGEO etableras kan nyckeltalen avseende omsättning och vinstmarginal komma att förändras.

Tidplan för strategiska målsättningar

[En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning]

Ovan illustreras den övergripande processen för att utveckla, validera och skala upp ultratunna kondensator-produkter till volymproduktion.

Sammanfattning av strategiska målsättningar och potentiell omsättning

Smolteks uppdaterade strategiska målsättningar för affärsområdet kan sammanfattas enligt följande: 
  • Under 2023: Uppfyllande av samtliga milstolpar i det gemensamma utvecklingsavtalet (JDA) med YAGEO som krävs för av nå nästa fas: bilda ett samriskbolag för volymproduktion och global försäljning.
  • Under 2023-2024: Bilda samriskbolag med YAGEO och tillverka prototyper (engineering samples) av den första produkten.
  • Under och efter 2024: Löpande produktifiera och skala upp, volymtillverka och sälja flertalet produkter (inklusive ännu inte offentliggjorda) med YAGEO och nå en betydande marknadsandel genom att expandera till ett flertal ytterligare segment.
  • Omsättningsmål: Smoltek ser det som möjligt att nå en omsättning för den första produkten om minst 400 MSEK 2027, och därefter successivt flerfaldiga omsättningen genom att addera fler produkter inom familjen ultratunna kondensatorer.

* Avser avkopplingskondensatorer till applikationsprocessorer i mobiltelefoner. Se pressmeddelande (https://news.cision.com/se/smoltek-nanotech-holding-ab/r/smoltek-uppdaterar-bolagets-strategiska-malsattningar,c3560896) publicerat 5 maj 2022 för detaljerad information och källhänvisningar.

Cision