Smoltek Nanotech Holding AB (publ), delårsrapport Q4 2022

2023-02-22 14:40:05

Årets fjärde kvartal bjöd på fortsatta framsteg inom såväl affärsområde halvledare som affärsområde vätgas. Dessutom lyckades vi trots ett mycket utmanande finansiellt klimat genomföra en företrädesemission som inbringade cirka 34,3 miljoner efter emissionskostnader.

Inom affärsområde halvledare fortsatte vi vårt samarbete med YAGEO för gemensam kommersialisering av ultratunna kondensatorer baserade på vår nanoteknikplattform, där den första produkten som vi siktar på att lansera är en avkopplingskondensator till mobiltelefoner. Det är tydligt att YAGEO delar vår entusiasm för samarbetets potential, och vi har redan gemensamt träffat kunder och medverkat vid två branschevent där vi har presenterat fördelarna med vår teknikplattform och vår kommande produktfamilj.  

Vi accelererar samarbetet med YAGEO för att snabbare nå marknaden och bedriver nu intensiv teknikutveckling. Vårt stora mål under 2023 är att uppfylla de milstolpar som krävs för att nå nästa steg - att skapa ett samriskbolag (joint venture) med YAGEO för kommersialisering och global försäljning av våra kondensatorer. Vi genomför också tekniska och kommersiella analyser för ytterligare potentiella produkter inom familjen ultratunna kondensatorer.

Inom affärsområde vätgas tecknade vi under fjärde kvartalet avtal med en ledande europeisk elektrolysörtillverkare för utvärdering av vårt cellmaterial. Samtidigt fortsätter projektet för utveckling och test av cellmaterialet, som vi gör tillsammans med en stor tillverkare av insats-produkter till elektrolysörer, där resultat väntas under våren. Dessa samarbeten visar på ett starkt branschintresse för vår unika lösning.

Under våren kommer vi även starta upp vårt eget vätgaslaboratorium för prestandamätning och långtidstester av elektrolysörceller, och där egna testceller kommer tillverkas. Detta kommer accelerera utvecklingen av cellmaterialet. Vi utvärderar även olika koncept för volymproduktion. De löpande framsteg vi gör ger oss ett allt starkare förtroende för vår produkts potential.

Kombinerat med teknisk utveckling av cellmaterialet satsar vi också på att ingå ett strategiskt partnerskap under 2023 i syfte att skapa optimala förutsättningar för kommersialisering av vår teknologi och produkt, och samtal förs med stora industriella aktörer inom den gröna vätgasindustrin. Vi ser oss som en attraktiv partner då grön vätgasproduktion fort-sätter att öka kraftigt globalt, och mycket kapital investeras i innovation för att skapa mer kostnadseffektiva metoder för att tillverka grön vätgas.

Jag vill slutligen tacka alla aktieägare som medverkade i vår nyemission, vilket gör det möjligt för oss att fortsätta utveckla våra affärsområden och bygga värde i bolaget. Vi kommer att göra vårt yttersta för att förvalta ert förtroende och leverera fortsatta framsteg under 2023.

Håkan Persson, vd & koncernchef Smoltek Nanotech Holding

Året och fjärde kvartalet i korthet (koncernen)

JANUARI - DECEMBER
 • Nettoomsättning: 2 692 KSEK (1 360) 
 • Periodens resultat: -46 803 KSEK (-24 774)
 • Resultat per aktie, före utspädning: -4,83 SEK (-3,01)
 • Resultat per aktie, efter möjlig utspädning: -4,61 SEK (-2,90)
 • Antal utestående aktier: 14 188 887 (9 282 895)
 • Antalet aktier efter möjligt utnyttjande av teckningsoptioner: 16 931 883 (9 593 949)
 • Summa eget kapital: 124 681 KSEK (136 001)
 • Likvida medel: 71 108 KSEK (71 586)
 • Soliditet: 84,5% (94,8%)
 • Smoltek och YAGEO Group har tecknat gemensamt utvecklingsavtal för kommersialisering av ultratunna CNF-MIM-kondensatorer
 • Smoltek Innovation har bytt namn till Smoltek Hydrogen samt inlett samarbeten för testning och prototyptillverkning av högeffektivt cellmaterial till elektrolysörer
 • Internationellt medicinteknikföretag har beställt konceptstudie av Smolteks nanoteknologi
 • 6 nya patent har beviljats under året
FJÄRDE KVARTALET
 • Nettoomsättning: 1 690 KSEK (365)
 • Periodens resultat: -14 451 KSEK (-8 549)
 • Resultat per aktie, före utspädning: -1,33 SEK (-1,01)
 • Resultat per aktie, efter möjlig utspädning: -1,21 SEK (-0,97)
 • Företrädesemission inbringade ca 43,4 MSEK, innan avdrag för emissionskostnader
 • Ledande europeisk elektrolysörtillverkare utvärderar Smolteks kolnanofibrer i testceller till elektrolysörer  
 • Smoltek och YAGEO har presenterat tekniken för kommande ultratunna kondensatorer till mobiltelefoner vid Europas största elektronikmässa

Rapporten i sin helhet finns nedladdningsbar som pdf på Smolteks webbplats: www.smoltek.com/investors (https://www.smoltek.com/investors )

Cision