SMART EYE: TECKNINGSKURS 25:50 KR I AVISERAD FÖRETRÄDESEMISSION

2023-01-24 06:18:35

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Smart Eye har nu fattat beslut om och fastställt villkoren för den företrädesemission vars avsikt meddelades i december.

Det framgår av ett pressmeddelande på måndagskvällen.

Företrädesemissionen, fullt säkerställd, uppgår till cirka 324 miljoner kronor. Teckningskursen har fastställts till 25:50 kronor per aktie. Aktien stängde på 44:80 kronor på måndagen.

Aktieägare har på avstämningsdagen företrädesrätt att teckna fyra nyemitterade aktier för varje sju befintliga aktier.

Vissa aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare har åtagit sig att teckna aktier i företrädesemissionen för cirka 38 miljoner kronor. Därutöver har vissa styrelseledamöter och personer i ledningen, bland annat Martin Krantz, med ett ägande om cirka 9 procent, åtagit sig att teckna ett antal aktier motsvarande minst den likvid de erhåller från försäljning av teckningsrätter som motsvarar upp till 7 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Därtill har vissa befintliga aktieägare, bland annat Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur, Consensus Asset Management, Vasastaden och Aktia Asset Management, lämnat avsiktsförklaringar att teckna aktier i företrädesemissionen om cirka 79 miljoner kronor. Externa garanter har därtill lämnat garantiåtaganden om sammanlagt cirka 209 miljoner kronor.

Nettolikviden från företrädesemissionen avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning:

Forskning och utveckling i relation till bolagets DMS-projekt tillsammans med olika fordonstillverkare inom Automotive Solutions för att säkerställa att projekt slutförs i enlighet med befintlig plan.

Forskning och utveckling inom Interior Sensing.

Utveckling och kommersialisering av bolagets eftermarknadserbjudande inom Automotive, Applied AI Systems.

Finansiera bolagets löpande verksamhet och allmänna företagsändamål för att säkerställa tillräckligt rörelsekapital.

Avstämningsdagen för företrädesemissionen är den 31 januari 2023 och teckningsperioden löper 2 februari till och med den 16 februari.

Aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen kommer att få en utspädningseffekt motsvarande maximalt cirka 36 procent.Direkt-SE