Smart Eye publicerar preliminärt resultat för fjärde kvartalet 2022

2023-01-20 08:30:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Med anledning av den planerade fullt säkerställda företrädesemissionen av aktier, motsvarande cirka 325 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”), publicerar Smart Eye Aktiebolag (publ) (“Smart Eye” eller ”Bolaget”) preliminär nettoomsättning, EBITDA och kassaflöde för det fjärde kvartalet 2022. Siffrorna är preliminära och kan komma att justeras i bokslutskommunikén för 2022 som är beräknad att offentliggöras den 23 mars 2023.

Smart Eyes nettoomsättning under det fjärde kvartalet 2022 uppgick preliminärt till cirka 56 miljoner SEK (44 miljoner SEK motsvarande period föregående år), varav affärsområdet Automotive stod för cirka 15 miljoner SEK (14 miljoner SEK) och affärsområdet Behavioral Research stod för cirka 41 miljoner SEK (30 miljoner SEK). Nettoomsättningen för koncernen ökade preliminärt med cirka 29 procent, varav organisk tillväxt uppgick till cirka 19 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Underliggande fakturering var cirka 9 miljoner SEK högre under kvartalet, men till följd av förändrade redovisningsprinciper införda under året periodiserades dessa intäkter under avtalstiden.

Smart Eyes EBITDA uppgick preliminärt till cirka -61 miljoner SEK (-21 miljoner SEK) under kvartalet. Bolaget har under kvartalet minskat antalet anställda och konsulter för att anpassa sin kostnadsprofil, vilket har medfört omställningskostnader under kvartalet. Detta är en del av Bolagets tidigare kommunicerade avsikt reducera sina personalkostnader med cirka tio procent på årsbasis, vilket motsvarar cirka 30 miljoner kronor per år. De initierade åtgärderna förväntas vara fullt implementerade i slutet av andra kvartalet 2023. Bolaget har därutöver haft engångskostnader kopplade till att säkra bolagets finansiering. Sammanlagt uppgår engångskostnaderna till cirka 9 miljoner SEK under kvartalet.

Bolagets kassaflöde uppgick till cirka -20 miljoner SEK (-48 miljoner SEK) under kvartalet. I samband med offentliggörandet av planerna att genomföra Företrädesemissionen kommunicerades ett brygglån om 60 miljoner SEK. Kassaflödet exklusive brygglånet uppgick till cirka -80 miljoner SEK och inkluderar engångskostnader om cirka 2 miljoner SEK kopplat till uppsägning av anställda.

Smart Eye har under fjärde kvartalet fått upp till 100 Design Wins, motsvarande ett uppskattat livstidsvärde på 1 450 miljoner SEK och har nominerats till fyra nya OEM:er. Totalt har Smart Eye nu fått totalt upp till 194 Design Wins från 18 OEM:er. Det sammanlagda uppskattade livstidsvärdet från nuvarande Design Wins är nu större än 3 835 miljoner SEK. Uppskattat värde över produktlivscykeln från eventuella ytterligare Design Wins hos befintliga Fordonstillverkare på befintliga plattformar uppgår till 4 075 miljoner SEK. Produktionsuppgången för ovanstående bilmodeller förväntas bidra till Smart Eyes mål att bli kassaflödespositivt under andra halvåret 2024.

Den finansiella informationen ovan är baserade på Bolagets interna bokföringssystem och preliminära koncernkonsolidering. En mindre del av intäkterna inom Automotive är uppskattade baserat på tidigare perioders försäljningsvolymer, på grund av att de till sin natur inrapporteras sent. Det preliminära resultatet har sammanställts och utarbetats på grundval som är jämförbara med Bolagets historiska finansiella information och är förenlig med de redovisningsprinciper som Bolaget tillämpar. Det preliminära resultatet har inte granskats av Bolagets revisor.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se

Denna information är sådan information som Smart Eye är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2023, 08:30 CET. Ovanstående ansvarig kan även kontaktas för ytterligare information.

Om Smart Eye

Smart Eye är världsledande inom Human Insight AI, teknik som förstår, stöder och förutspår mänskligt beteende i komplexa miljöer. Vi överbryggar avståndet mellan människor och maskiner för en säker och hållbar framtid.

I dag är vår teknik integrerad i nästa generations fordon och leder vägen mot människocentrerade transportlösningar genom Driver Monitoring-system och Interior Sensing-system. Inom forskning erbjuder vår teknik oöverträffade insikter inom fordons-, luftfarts- och rymdindustri, hjälpmedelsteknik, media och marknadsföring, psykologi och många fler områden. Vårt dotterbolag Affectiva är banbrytande inom Emotion AI och kopplar ihop maskininlärning med mänsklig empati för att få en djupare förståelse för hur konsumenter interagerar med medieinnehåll, produkter och tjänster, inom fordon, medier och underhållning, marknadsforskning med mera. Vårt dotterbolag iMotions erbjuder världens ledande mjukvaruplattform för analys av biosensorer, som i realtid synkroniserar data från flera olika sensorer.

Smart Eye grundades 1999, med huvudkontor i Sverige och ytterligare kontor i USA, Storbritannien, Tyskland, Danmark, Egypten, Singapore, Kina och Japan. Vi är sedan 2016 ett börsnoterat företag, och våra kunder inkluderar NASA, Nissan, Boeing, Honeywell, Volvo, GM, BMW, Geely, Harvard University, mer än 1 300 forskningsorganisationer runt om i världen, 70% av världens största annonsörer och 28% av Fortune Global 500-företagen.

Besök www.smarteye.se för mer information.

Besök vår investerarweb för mer finansiell information: https://smarteye.se/investors/

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte, direkt eller indirekt, utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras i eller till USA, förutom enligt ett tillgängligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Framåtriktade uttalanden

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "bedömer", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "kommer", "ska", "bör", "enligt uppskattning", "är av uppfattningen", "får", "planerar", "fortsätter", "potentiell", "beräknar", "prognostiserar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

MFN