SMART EYE: ORG TILLVÄXT 19%, EBITDA -61 MLN KR 4 KV ENL PREL SIFFROR

2023-01-20 08:36:56

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Smart Eye presenterar preliminära siffror för det fjärde kvartalet 2022, med anledning av den planerade fullt säkerställda företrädesemissionen om cirka 325 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Smart Eyes nettoomsättning under det fjärde kvartalet 2022 uppgick preliminärt till cirka 56 miljoner kronor jämfört med 44 miljoner motsvarande period föregående å, varav affärsområdet Automotive stod för cirka 15 miljoner kronor (14) och affärsområdet Behavioral Research stod för cirka 41 miljoner (30).

Nettoomsättningen för koncernen ökade preliminärt med cirka 29 procent, varav organisk tillväxt uppgick till cirka 19 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Underliggande fakturering var cirka 9 miljoner kronor högre under kvartalet, men till följd av förändrade redovisningsprinciper införda under året periodiserades dessa intäkter under avtalstiden.

Smart Eyes ebitda uppgick preliminärt till cirka -61 miljoner kronor (-21) under kvartalet. Bolaget har under kvartalet minskat antalet anställda och konsulter för att anpassa sin kostnadsprofil, vilket har medfört omställningskostnader under kvartalet. Detta är en del av bolagets tidigare kommunicerade avsikt reducera sina personalkostnader med cirka 10 procent på årsbasis, vilket motsvarar cirka 30 miljoner kronor per år.

De initierade åtgärderna förväntas vara fullt implementerade i slutet av andra kvartalet 2023. Bolaget har därutöver haft engångskostnader kopplade till att säkra bolagets finansiering. Sammanlagt uppgår engångskostnaderna till cirka 9 miljoner kronor under kvartalet.

Bolagets kassaflöde uppgick till cirka -20 miljoner kronor (-48) under kvartalet. I samband med offentliggörandet av planerna att genomföra företrädesemissionen kommunicerades ett brygglån om 60 miljoner kronor. Kassaflödet exklusive brygglånet uppgick till cirka -80 miljoner kronor och inkluderar engångskostnader om cirka 2 miljoner kronor kopplat till uppsägning av anställda.

Smart Eyes mål att bli kassaflödespositivt under andra halvåret 2024.

Smart Eye har under fjärde kvartalet fått upp till 100 Design Wins, och har därmed fått totalt upp till 194 Design Wins från 18 OEM:e.Direkt-SE