Handelsbanken redovisar ett rörelseresultat på 5.054 miljoner kr för det andra kvartalet 2020. Det kan jämföras med förväntade 4.208 miljoner, enligt en sammanställning av analytikerprognoser gjord av Infront.

Räntenettot uppgick till 7.622 miljoner kr, jämfört med ett analytikersnitt om 8.116 miljoner. Provisionsnettot blev 2.530 miljoner. Där låg snittprognosen på just 2.530 miljoner.

Nettot av finansiella transaktioner uppgick till 409 miljoner kronor, medan väntat var 340 miljoner.

Handelsbankens kreditförluster under andra kvartalet 2020 uppgick till 97 miljoner kr. Det kan jämföras med kreditförluster om 538 miljoner under första kvartalet 2020 men där ingick en expertbaserad beräkning om -440 miljoner kr som beaktade effekten av covid-19.

”Bankens kreditkvalitet är fortsatt god. Kreditförlusterna uppick till 97 miljoner kr, den lägsta nivån på många år”, skriver banken i sin delårsrapport.

Enligt Infronts estimatsammanställning låg förväntningarna på kreditförluster på i snitt 1.361 miljoner kr i kvartalet.

”Flera av de effekter som togs höjd för i första kvartalets expertbaserade beräkning har beaktats i den modellbaserade beräkningen i andra kvartalet, vilket minskar det tillkommande reserveringsbehovet med 21 miljoner kronor”, skriver Handelsbanken.

Handelsbankens räntenetto sjönk 7 procent under det andra kvartalet, jämfört med närmast föregående kvartals 8.230 miljoner kr, och uppgick till 7.622 miljoner kr. Väntat enligt Infronts prognossammanställning var 8.116 miljoner kr.

”Särskilda negativa effekter under andra kvartalet påverkade räntenettot med -635 miljoner kr”, skriver banken i sin delårsrapport.

Högre affärsvolymer bidrog positivt till räntenettot med 188 miljoner kronor. Valutakurseffekter påverkade negativt med -92 miljoner.

”Den kraftiga ökningen av likviditetsreserven främst i kvartalets början, i form av större centralbanksplaceringar med marknadsmässig finansiering, medförde en kostnad om -236 miljoner kronor”, skriver Handelsbanken.

”Den kostnaden kommer under tredje kvartalet gradvis att avta för att sedan under fjärde kvartalet vara borta, givet oförändrade marknadsförutsättningar”, fortsätter banken.

De kraftiga räntesänkningarna i Norge och Storbritannien bidrog negativt med cirka -170 miljoner kr i form av minskade inlåningsmarginaler, främst till följd av lagstadgad tidsfrist innan kundräntorna kan sänkas.

Utlåningsmarginalerna påverkades negativt på flertalet hemmamarknader. Sammantaget uppgick nettoeffekten av förändrade marginaler, finansieringskostnader och likviditetsreserv till -588 miljoner kr.

De statliga avgifterna var 78 miljoner kr högre, främst till följd av en retroaktiv justering av avgiften under andra kvartalet. Avgiften till den svenska resolutionsfonden uppgick till -273 miljoner kr (-250) och insättningsgarantin -138 miljoner (-83).

Räntenettot belastades under andra kvartalet med en engångskostnad för insättningsgarantin om -57 miljoner kr.

Provisionsnettot minskade med 6 procent till 2.530 miljoner kr. Här låg analytikerprognossnittet på just 2.530 miljoner kr.

Valutakurseffekterna påverkade provisionsnettot med -12 miljoner kr. Fond- och depåprovisionerna sjönk med 6 procent till 1.237 miljoner kr (1 319).

Nettot av betalningsprovisionerna var 28 miljoner kr lägre och uppgick till 416 miljoner (444), där nettot av kortprovisionerna uppgick till 250 miljoner kr (264).

 

Inte heller under andra kvartalet gjordes någon avsättning till vinstandelssystemet Oktogonen (0).