Kvartalsrapport Högre försäljningspriser och högre produktion. Det var två bidragande orsaker till att SCA överträffade förväntningarna för det andra kvartalet.

Skogsbolaget SCA:s ebitda-resultat blev 2.260 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021.

Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett ebitda-resultat på 1.859 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av åtta analytikers prognoser inför rapporten.

Ebitda-marginalen uppgick till 47,0 procent. Väntat var 42,7 procent.

Försäljningen uppgick till 4.810 miljoner kronor. Här låg Infronts konsensusprognos på 4.353 miljoner kronor.

Vinst före skatt blev 1.855 miljoner kronor. Analytikernas förväntningar uppgick i snitt till 1.454 miljoner kronor.

Skogsbolaget SCA:s rapport för det andra kvartalet slog analytikerförväntningarna på bred front. Nettoomsättningen gynnades av främst högre försäljningspriser, vilket dock motverkades av den avvecklade tryckpappersverksamheten samt avyttringen av Wood Supply UK, skriver bolaget i delårsrapporten.

Omsättningen blev 4.810 miljoner kronor, att jämföra mot analytikerförväntningarna om 4.353 miljoner kronor. Jämfört med motsvarande kvartal i fjol var utfallet 3 procent högre.

Ebitda-resultatet och marginalen var även de klart högre än förhandstipsen.

I rapporten noterar skogsbolaget att resultatet för kvartalet var det högsta sedan utdelningen av Essity 2017.

Högre försäljningspriser, högre produktion och stabilt låga kostnader inom samtliga produktområden påverkade resultatet positivt, framhåller SCA.

Virkesförsörjningen till SCA:s industrier beskrivs ha varit kontrollerad under kvartalet. Priserna på timmer och massaved har varit i linje med föregående period.

Marknadsläget för sågade trävaror har fortsatt stärkas mot bakgrund av hög efterfrågan inom byggvaruhandeln och nybyggnation på global nivå, noterar skogsbolaget.

Under det nyligen gångna kvartalet ökade försäljningspriserna för massa ytterligare, i synnerhet i Europa och USA. Leveransvolymerna ökade något jämfört med föregående kvartal. Den globala lagernivån var normal.

Efterfrågan på kraftliner har fortsatt stärkts drivet av hög efterfrågan på förpackningar och det genomsnittliga försäljningspriset var högre än föregående kvartal, skriver SCA i rapporten.

Bolagets operativa kassaflöde var 1.106 miljoner kronor för det andra kvartalet, jämfört med 273 miljoner kronor för motsvarande period i fjol.

”Det operativa kassaflödet var starkt och har finansierat SCAs pågående tillväxtprojekt, att utöka kraftlinertillverkningen i Obbola samt att öka produktionen av CTMP (kemiskt förbehandlad termomekanisk massa) vid Ortvikens industriplats. Investeringsprojekten fortlöper enligt tidplan och budget”, skriver skogsbolaget.

Under kvartalet har SCA sett högre transaktionspriser på skogstillgångar i Norra Sverige. Bolaget framhåller vidare att marknadsvärdet på skog ökat under de första sex månaderna i år.

Per 30 juni uppgick det genomsnittliga marknadspriset som applicerades på SCAs skogstillgångar till 300 kronor/m3sk (skogskubikmeter). Tillämpat på SCAs stående virkesvolym uppgick det totala värdet på SCA:s skogstillgångar till 76,6 miljarder kronor. Vid årsskiftet uppgick marknadspriset till 291 kronor/m3sk och det totala värdet på SCA:s skogstillgångar till 74,9 miljarder kronor, enligt delårsrapporten.