Rapport Skidturismbolaget Skistars nettoresultat för bolagets första kvartal, september till november, försämrades med drygt 100 miljoner kr i förhållande till motsvarande period föregående år.

Vinterturismbolaget Skistar redovisar ett resultat efter skatt på -245 miljoner kr för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret (-144).

Den största förklaringen till resultatminskningen är en minskning av reavinsterna från Skistars fastighets- och exploateringsaffär om 78 miljoner kr. Två större projekt avyttrades i Sälen under hösten 2018.

Ökade snöröjningskostnader

Skistar ser även en effekt av de gynnsamma väderförhållanden som har varit fallet vid bolagets destinationer. Detta har medfört ökade kostnader, främst relaterat till tidigarelagd snöläggning. Denna resultateffekt uppgår till -10 miljoner kronor i det första kvartalet, men bedöms bli oförändrat sett över hela säsongen.

Skistars resultat efter skatt uppgick till -245 miljoner kr i det första kvartalet (-144).

Säsongsbetonad verksamhet

”Skistars verksamhet är starkt säsongsbetonad och intjäningen är alltid negativ under det första kvartalet”, skriver bolaget.

Rörelseresultatet har under kvartalet påverkats marginellt genom valutakursförändringen NOK och EUR/ SEK. Resultatet från intressebolag/joint ventures minskade till -12 miljoner kr (-9), varav reavinster från exploateringsverksamheten uppgår till 0 miljon kr (3).

Intäkterna från Drift av skidanläggningar uppgick till 97 miljoner kr (82) med ett resultat om -331 miljoner kr (-289). Intäkter från Fastighetsutveckling och exploatering uppgick till 41 miljoner kr (123) med ett resultat om 3 miljoner kr (80). Exploateringsverksamhetens resultat avseende tomt- och markförsäljning samt försäljning av andelar i bostadsrättsföreningar och Vacation Club uppgick under kvartalet till 24 miljoner kr (98).

Sämre bokningsläge

Skistar redovisar ett bokningsläge som inför vintersäsongen är 0,1 procent lägre jämfört med samma tidpunkt föregående år.

Det framgår av delårsrapporten för det brutna första kvartalet 2019/2020 avseende perioden september till november 2019.

Närmare 80 procent av säsongens bedömda logiförsäljning är redan uppbokad.