SKFs Årsredovisning 2022 är publicerad digitalt; viktig milstolpe nådd i användning av förnybara energikällor

2023-03-01 13:00:00

Göteborg, 1 mars 2023: AB SKF har idag publicerat årsredovisningen för 2022 på koncernens hemsida. Årsredovisningen fokuserar på SKFs strategiska och verksamhetsmässiga utveckling samt värdeskapande för kunder, medarbetare, aktieägare och det omgivande samhället.

I årsredovisningen beskrivs implementeringen av SKFs nya strategiska ramverk som presenterades i början av 2022. I dessa aktiviteter inbegrips en ny organisation och en ny verksamhetsmodell med sex affärsområden med helhetsansvar. Hållbarhet är integrerat i årsredovisningen, och den innehåller även koncernens hållbarhetsrapport vilken har utarbetats i enlighet med GRI-standarden för 2021.

Rickard Gustafson, VD och koncernchef, säger: "Under 2022 kickstartade vi vårt strategiska ramverk "Intelligent and Clean" för att öka takten i vår lönsamma tillväxt i våra affärsområden, samtidigt som vi under hela året tvingades hantera flera mycket svåra externa utmaningar. Detta klarades till stor del av tack vare våra medarbetare över hela världen och deras hårda arbete med att stödja varandra och våra kunder, samtidigt som de vidtog nödvändiga åtgärder för att skydda våra affärer."

"Under 2022 nådde vi även ännu en viktig milstolpe på vägen mot nettonollutsläpp. För första gången genererades mer än hälften av all el som användes i vår verksamhet runt om i världen från förnybara energikällor som vind och sol."

För att uppnå denna milstolpe på vägen mot nettonollutsläpp har SKF arbetat med olika intressenter, såsom lokala leverantörer av förnybar energi, samt med till exempel solinstallationer på plats. Att ha el säkrat från förnybara källor har stor effekt eftersom det är den huvudsakliga energikällan för SKFs verksamhet.

SKFs Årsredovisning finns tillgänglig på https://investors.skf.com/sv.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Denna information är sådan som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 mars 2023 kl 13:00.

Cision