SKF: Kallelse till årsstämma

2023-02-14 13:00:00

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Aktiebolaget SKFs bolagsordning.

En sammanfattning av verkställande direktörens anförande kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.skf.com, efter årsstämman. 

Förutsättningar för deltagande

A. Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska
  • dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 15 mars 2023,
  • dels anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast den 17 mars 2023.
B. Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska
  • dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 15 mars 2023,
  • dels anmäla sig hos bolaget senast den 17 mars 2023 under adress Computershare AB, "AB SKFs årsstämma 2023", Box 5267, 102 46 Stockholm, via e-post till proxy@computershare.se,via bolagets hemsida www.skf.com eller per telefon 031-337 25 50 (vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00). Vid anmälan, som helst är skriftlig, uppges namn, adress, telefon- och personnummer, registrerat aktieinnehav samt antalet eventuella biträden.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 15 mars 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 17 mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Deltagande genom närvaro i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt B) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i lokalen.

Sker deltagande med stöd av fullmakt, ska fullmakten insändas till ovan angiven adress före årsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller annan behörighetshandling bifogas.

Poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.skf.com.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara SKF genom Computershare AB tillhanda senast fredagen den 17 mars 2023. Formuläret ska skickas med post till Computershare AB, "AB SKFs årstämma 2023", Box 5267, 102 46 Stockholm eller via e-post till proxy@computershare.se.Aktieägare kan även, genom verifiering med BankID, avge sin poströst elektroniskt via AB SKFs hemsida, www.skf.com. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För frågor om bolagsstämman eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Computershare AB på telefon 031-337 25 50.

Dagordning

1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av personer att justera protokollet
6. Fråga om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av verkställande direktören
9. Fråga om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om disposition av bolagets vinst och avstämningsdag
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

14.1 Hans Stråberg

14.2 Hock Goh

14.3 Geert Follens

14.4 Håkan Buskhe

14.5 Susanna Schneeberger

14.6 Rickard Gustafson

14.7 Beth Ferreira

14.8 Therese Friberg

14.9 Richard Nilsson

14.10 Niko Pakalén

15. Val av styrelsens ordförande
16. Styrelsens ersättningsrapport
17. Styrelsens förslag till beslut om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2023

Förslag under punkt 10

Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 7,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås måndagen den 27 mars 2023. Om årsstämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsändas från Euroclear torsdagen den 30 mars 2023.

Förslag under punkterna 2, 12, 13, 14 och 15

Den valberedning som utsetts i enlighet med beslut vid 2020 års årsstämma att företräda samtliga aktieägare består av, förutom styrelseordföranden, representanter för FAM, Cevian Capital, AFA Försäkring och Skandia, vilka aktieägare tillsammans representerar ca 40% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Valberedningen har underrättat bolaget om att den föreslår följande:
  • Punkt 2 - att Erik Sjöman ska utses till ordförande vid årsstämman;
 
  • Punkt 12 - att styrelsen ska bestå av tio ledamöter och inga suppleanter;
 
  • Punkt 13 - att styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget, intill dess nästa årsstämma hållits tillerkänns arvode enligt följande:

 
a. ett arvode om 2 610 000 kronor till styrelseordföranden, 1 305 000 kronor till vice styrelseordföranden och med 850 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter; samt

b. 295 000 kronor till revisionskommitténs ordförande och 217 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionskommittén, 170 000 kronor till ersättningskommitténs ordförande och 135 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningskommittén samt 170 000 kronor till hållbarhetskommitténs ordförande och 135 000 kronor till övriga ledamöter i hållbarhetskommittén;
  • Punkt 14 - att omval äger rum av styrelseledamöterna Hans Stråberg, Hock Goh, Geert Follens, Håkan Buskhe, Susanna Schneeberger och Rickard Gustafson. Det föreslås att nyval äger rum av Beth Ferreira, Therese Friberg, Richard Nilsson och Niko Pakalén.

  • Punkt 15 - att Hans Stråberg föreslås vara styrelseordförande.

Beth Ferreira är divisionschef för Precision Engineering på IMI. Hon har tidigare innehaft ett antal ledande befattningar, däribland som divisionschef för flera olika affärsområden för Illinois Tool Works (ITW).

Therese Friberg är CFO, ekonomi- och finanschef, för Electrolux-koncernen. Hon har tidigare innehaft ett antal ledande befattningar inom Electrolux, däribland som CFO och chefscontroller för olika affärsområden.

Richard Nilsson är Investment Director på FAM AB och styrelseledamot i Stora Enso Oyj, IPCO AB, GROPYUS AG och Cinder Invest AB. Han har tidigare varit aktieanalytiker på SEB Enskilda, Alfred Berg och Handelsbanken.

Niko Pakalén är partner på Cevian Capital och styrelseledamot i TietoEvry Oyj.  Han har tidigare innehaft ledande befattningar inom Cevian Capital och arbetat på Danske Bank.

En närmare presentation av den föreslagna styrelsen återfinns på bolagets hemsida www.skf.com. Colleen Repplier har avböjt omval vid årsstämman 2023.

Förslag under punkt 16

Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport som föreslås godkännas av årsstämman. Ersättningsrapporten finns bland styrelsens fullständiga förslag på bolagets hemsida.

Förslag under punkt 17

Det huvudsakliga innehållet i förslaget anges nedan. Det fullständiga förslaget finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.skf.com (https://skfgroup.sharepoint.com/sites/G-LegalDocs/Shared%20Documents/Årsstämma/Årsstämma%202022/Kallelse/www.skf.com).

Vid årsstämman 2008 införde SKF-koncernen ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Sedan dess har årsstämman varje år beslutat om ett prestationsbaserat aktieprogram.

Styrelsen föreslår, för att fortsätta att sammanlänka deltagarnas och aktieägarnas långsiktiga intressen och förstärka SKF-koncernens förmåga att attrahera och behålla marknadens bästa arbetskraft för att därigenom bidra till SKF-koncernens affärsidé och strategi, dess långsiktiga intressen och hållbarhet, att årsstämman 2023 beslutar om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2023.

Programmet föreslås omfatta högst 225 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SKF-koncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av SKF B-aktier, enligt följande huvudsakliga villkor och riktlinjer. Under programmet kan sammanlagt högst 1 000 000 SKF B-aktier tilldelas.

Tilldelningen av aktier ska vara relaterad till graden av uppfyllnad av det Total Value Added (TVA)-mål som styrelsen fastställt och till hållbarhetsmålet som är kopplat till SKFs betyg i CDPs klimatförändringsutvärdering[1]. Uppfyllnad av TVA-målet är viktat till 80% och hållbarhetsmålet är viktat till 20% av den maximala aktietilldelningen under programmet.

TVA-målet

TVA är en förenklad så kallad economic value-added model som syftar till att förbättra rörelseresultatet, reducera kapitalet och skapa lönsam tillväxt. TVA är lika med det justerade rörelseresultatet minus kapitalkostnaderna före skatt.

Under den treåriga programperioden (2023-2025) sätter styrelsen ett årligt TVA-mål som baseras på det föregående årets faktiska TVA. Den totala graden av uppfyllnad av TVA-målet under programmet utgörs av ett genomsnitt av uppfyllnadsgraden för de tre årliga TVA-målen. För att tilldelning ska ske krävs en genomsnittlig ökning av TVA över en viss lägsta nivå (tröskelnivån). Utöver tröskelnivån fastställs en målnivå. Maximal tilldelning erhålls om målnivån uppnås eller överskrids. Om TVA-uppfyllnaden år 1 är 80%, år 2 är 100% och år 3 är 0% blir den totala genomsnittliga uppfyllnadsgraden av TVA-målet 60% (80%+100%+0% / 3).

Hållbarhetsmålet kopplat till SKFs betyg i CDPs klimatförändringsutvärdering

CDP är en global ideell organisation som är känd för sina bedömningar och metodik för att utvärdera företags transparens och prestation relaterat till klimatförändringar och miljöpåverkan. CDP-betyget baseras på ett omfattande frågeformulär som kräver transparens och prestationer inom följande kategorier: Affärsstrategi, finansiell planering och scenarioanalys, Initiativ för att minska utsläpp, Energi, Styrning, Upplysningar om möjligheter, Upplysningar om risker, Riskhanteringsprocesser, Utsläpp i kategori 1 och 2, Utsläpp i kategori 3, Mål och Engagemang i värdekedjan.

Den omfattande bedömningen och betyget är kända inom investerar- och kundkretsar som en trovärdig tredjepartsbedömning av företags förhållningssätt till klimatförändring. Betyget sätts från A (ledande nivå) till D- (transparensnivå). SKF rankades A- 2022 vilket ligger i det ledande spannet. Detta överträffar det europeiska regionala genomsnittet B, och överträffar genomsnittet C för sektorn för metallproduktstillverkning. Betyget sätts årligen och kraven höjs varje år, vilket reflekterar ökande förväntningar från SKFs intressenter. Fortlöpande förbättringar kommer därför att krävas för att nå höga betyg och uppfylla målet.

Den totala graden av uppfyllnad av hållbarhetsmålet utgör genomsnittet av SKFs årliga betyg enligt tabellen.

SKF's klimatförändringsbetyg Uppfyllnadsgrad
A 100%
A- 75%
B 50%
<B 0%

Om SKFs CDP-betyg är B år 1, A- år 2 och A år 3 blir den totala genomsnittliga uppfyllnadsgraden av hållbarhetsmålet för programperioden 75% (50%+75%+100% / 3).

Förutsatt att programmets prestationsmål helt uppnås kan deltagarna i programmet komma att erhålla följande maximala tilldelning av aktier per person inom de olika nyckelgrupperna:

Koncernchef och verkställande direktör - aktier till ett värde motsvarande 75% av den fasta baslönen
Övriga medlemmar i koncernledningen - aktier till ett värde motsvarande 55% av den fasta baslönen eller 13 000 aktier, vilket som är högre
Chefer för större affärsenheter och liknande - 4 500 aktier

Övriga senior managers - 3 000 aktier
Övriga nyckelpersoner - 1 250 aktier

Om programmets totala resultat överstiger tröskelnivån för tilldelning av aktier men den slutliga tilldelningen understiger 5% av målnivån kommer tilldelningen att ske i kontanter istället för i aktier, varvid kontantersättningen ska motsvara värdet av aktierna beräknat enligt stängningskursen för SKFs B-aktie dagen före tilldelning.

Tilldelning av aktier förutsätter att anställningen för de personer som omfattas av programmet inte avslutas före mätperiodens slut. Uppfylls samtliga i SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2023 uppställda villkor, ska tilldelning av aktier ske vederlagsfritt efter utgången av den treåriga mätperioden, dvs. under 2026.

Innan antalet aktier slutligen bestäms ska styrelsen pröva om tilldelningen är rimlig i förhållande till SKFs finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt samt, om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera antalet tilldelade aktier till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer som lämpligt.

Styrelsen har vidare rätt att införa en alternativ incitamentslösning för medarbetare i sådana länder där deltagande i SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2023 inte är lämpligt. Sådan alternativ incitamentslösning ska, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2023.

Vid tidpunkten för denna kallelse har bolaget 455 351 068 utgivna aktier. För att fullgöra åtaganden för SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2023 erfordras maximalt 1 000 000 B-aktier, motsvarande cirka 0,2% av det totala antalet utgivna aktier.

Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2023 och en aktiekurs om 199 kronor, beräknas kostnaderna, inklusive sociala avgifter, uppgå till cirka 239 miljoner kronor. På basis av en aktiekurs om 275 kronor, beräknas kostnaderna, inklusive sociala avgifter, uppgå till cirka 330 miljoner kronor. Därtill beräknas de administrativa kostnaderna uppgå till cirka 2 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår för närvarande inte någon åtgärd för att säkerställa SKFs åtaganden enligt programmet. Leverans av aktier enligt programmet ska ske tidigast 2026.

__________________

Antal aktier och röster samt bolagsstämmohandlingar

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 455 351 068, varav 29 403 933 A-aktier och 425 947 135 B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 71 998 646,5. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, ersättningsrapporten, revisorernas yttranden, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt dagordningens punkt 17 och valberedningens motiverade yttrande kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor, Sven Wingquists gata 2, 415 50 Göteborg och på bolagets hemsida, www.skf.com, senast från den 2 mars 2023 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger adress.

Upplysningar på årsstämman m.m.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till AB SKF, Att. General Counsel, 415 50 Göteborg eller e-post: chair@skf.com.

SKFs webbaserade årsredovisning på svenska offentliggörs den 1 mars 2023.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.skf.com, och kan även begäras under adress Computershare AB, "AB SKFs årsstämma 2023", Box 5267, 102 46 Stockholm eller per telefon 0771-24 64 00.

Göteborg i februari 2023

Aktiebolaget SKF

(publ)

Org. nr 556007-3495

Styrelsen

__________________

Besök SKFs fabrik i Gamlestaden, Göteborg

Aktieägare är välkomna att besöka SKFs fabrik i Gamlestaden, Göteborg, i samband med årsstämman, fredagen den 24 mars 2023 kl. 9.00 och kl. 10.15. Aktieägare som önskar deltaga meddelar önskad besökstid, fullständigt namn och kontaktuppgift (företrädelsevis email-adress alternativt mobiltelefonnummer) till: SKF Sverige AB, 415 50 Göteborg, alternativt via email till: Lars.Werner@skf.com.Vänligen notera att antalet platser är begränsade.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden som anmäls eller uppgifter som annars lämnas enligt ovan kommer att användas framförallt för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679. För fullständig information om bolagets behandling av dina personuppgifter i samband med årsstämman och dina rättigheter, se SKFs hemsida www.skf.com under rubriken "Om årsstämma" (som finns under avsnittet "Investerare/Aktieägare" och rubriken "Bolagsstyrning")

[1] Justerat från i SKFs bokslutskommuniké 2022 angivet mål relaterat till SKF-gruppens nettonoll 2030-målsättning.

Cision