Rapport Byggkoncernen Skanskas slog analytikernas förväntningar, både när det gäller rörelseresultatet och intäkterna. Däremot blev orderingången klart lägre jämfört med andra kvartalet ifjol.

Rörelseresultatet blev 2.737 miljoner kr i det andra kvartalet. Bloombergs analytikerenkät utifrån upp till åtta prognoser låg här på 2.511 miljoner kr. Intäkterna summerade till 45.769 miljoner kr, mot Bloombergestimatet på 43.818 miljoner.

Orderingången summerade till 34,6 miljarder kr i kvartalet jämfört med 39,1 miljarder under fjolårets andra kvartal. Bolaget hade vid halvårsskiftet en orderstock om 184,0 miljarder kr, mot 190,1 miljarder kronor den 31 mars.

Ovan nämnda intäkter och resultat avser Skanskas segmentsredovisning.

Byggverksamheten klarar målen

Skanskas byggverksamhet visade intäkter om 40,9 miljarder kr i det andra kvartalet (40,4), mot Refinitivs snittestimat på 39,8 miljarder. Rörelseresultatet inom denna del på 1.182 miljoner kr (582), var högre än förväntade 1.002 miljoner kr enligt samma enkät. Byggmarginalen om 2,9 procent (1,4) kan jämföras med snittprognosen om 2,5 procent.

”Inom Byggverksamheten levererar vi i linje med vår strategiska plan för en gradvis förbättring av lönsamheten. Vi färdigställer projekt med låg lönsamhet, främst i Polen och USA, och fokuserar vår verksamhet i en övergripande förenklad struktur”, skriver Anders Danielsson i vd-ordet.

Inom byggverksamheten påverkades resultatet positivt med 196 miljoner kr hänförbart till ett beviljat skadestånd i en norsk appellationsdomstol. Sammanlagt påverkades Skanskakoncernens rörelseresultat positivt med 408 miljoner kr i det gångna kvartalet.

Högre lönsamhet för Bostadsutveckling

För Bostadsutveckling redovisas ett kvartalsresultat på 396 miljoner kr (398) samt 2.666 miljoner kr i intäkter (2.282), mot Refinitiv-snitt på 243 respektive 2.578 miljoner kr.

”Inom Bostadsutveckling är lönsamheten högre än vår målsättning, trots en svag svensk marknad. Antal sålda bostäder är i linje med föregående år men vi påbörjar färre bostäder för att anpassa oss till en långsammare försäljningstakt samt för att bibehålla vår marknadsrisk på en lämplig nivå”, skriver vd:n.

I det andra kvartalet startade Skanska produktion av 717 bostäder (1.073), varav 430 i Sverige (493). I kvartalet såldes 845 bostäder (879) varav 466 svenska (499).

Starkt kvartal

Kommersiell fastighetsutveckling bidrog med ett rörelseresultat om 1.071 miljoner kr i kvartalet (472), här låg Refinitiv-prognosen på 1.137 miljoner kr. Inom denna del, där siffrorna kan slå mellan kvartal beroende på försäljningar av fastigheter, förväntades intäkter på 5.876 miljoner kr. Dessa intäkter summerade till 6.017 miljoner kr i kvartalet (3.530).

”Kommersiell fastighetsutveckling hade ett mycket starkt andra kvartal. Ett stort antal lönsamma försäljningar genomfördes och bidrog till resultatet. De goda marknadsförutsättningarna kvarstår med stark efterfrågan från investerare i en lågräntemiljö”, skriver Anders Danielsson.