Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO5 B i Terranet AB är idag, den 22 mars 2023

2023-03-22 08:00:00

Idag, den 22 mars 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO5 B i Terranet AB (”Terranet” eller "Bolaget"). Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO5 B pågår till och med den 24 mars 2023. Varje teckningsoption av serie TO5 B ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Terranet. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO5 B är 0,44 SEK per B-aktie.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO5 B nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 5,4 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 24 mars 2023, alternativt säljer teckningsoptionerna senast idag, den 22 mars 2023. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 24 mars 2023. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.terranet.se.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO5 B

Nyttjandeperiod: 13 mars 2023 – 24 mars 2023.

Teckningskurs: 0,44 SEK per B-aktie.

Emissionsvolym: 12 321 546 teckningsoptioner av serie TO5 B. Vid fullt nyttjande emitteras 12 321 546 B-aktier vilket tillför Bolaget cirka 5,4 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO5 B: 22 mars 2023.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 123 215,46 SEK, från 3 262 894,03 SEK, till 3 386 109,49 SEK. Antalet B-aktier ökar vid fullt nyttjande med 12 321 546, totalt ökar antalet aktier från 326 289 403 aktier till 338 610 949 aktier (1 084 463 A-aktier och 337 526 486 B-aktier). Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 3,64 procent av antalet aktier och 3,63 procent av rösterna i Bolaget.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO5 B som inte nyttjas senast den 24 mars 2023, alternativt avyttras senast den 22 mars 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 24 mars 2023.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)
Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.
Instruktion för nyttjande finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.terranet.se och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

  
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO5 B.

För frågor avseende Teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
E-post: emissioner@mangold.se

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Falkenberg, CFO
E-mail: Thomas.falkenberg@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 
Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserskannar Terranets system BlincVision vägen och upptäcker objekt upp till tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, ca@mangold.se. 

Bilaga


GlobeNewswire