Aktie Sinch har ingått ett bindande avtal att förvärva SAP Digital Interconnect ("SDI"), en enhet inom SAP SE, för en total kontant köpeskilling på 225 miljoner euro.

SDI erbjuder molnbaserade kommunikationstjänster och har över 1.500 företagskunder i hela världen.

Under den 12-månadersperiod som slutade den 31 mars 2020 hade SDI en försäljning på 340 miljoner euro, ett bruttoresultat på 94 miljoner euro och ett justerat ebitda-resultat på 15,4 miljoner euro. Omsättningstillväxten under de senaste två åren har varit cirka 10 procent per år. Verksamheten har omkring 330 anställda i 20 länder med huvudkontor i San Ramon, Kalifornien

Sammanslagningen av Sinch och SDI beräknas preliminärt att ge upphov till kostnadssynergier på 11 miljoner euro. Denna årstakt väntas uppnås under kalenderåret 2022. Engångskostnader för så kallad carve-out och integration vänta uppgå till 6-8 miljoner euro under samma period.

Transaktionen värderar den förvärvade verksamheten till en EV/EBITDA-multipel på 14,6x, eller 8,5x inklusive förväntade synergieffekter i full årstakt.

Förvärvet finansieras med Sinch befintliga kassa och tillgängliga lånefaciliteter.

SDI består av tre segment. Programmable Communications riktar sig mot företagskunder och omfattar SDI:s API-baserade erbjudanden för kunderinteraktion genom sms, pushnotiser, epost, Whatsapp, Wechat och Viber. Carrier Messaging omfattar en rad affärskritiska tjänster för mobiloperatörer, bland annat produkter för att hantera meddelanden som skickas mellan individer (person-to-person messaging, P2P). Enterprise Solutions innehåller produkter för kundtjänst, inklusive molnbaserade contact center-lösningar, samt tjänster för att hantera informationsgivning i krissituationer.

Transaktionens genomförande är föremål för sedvanliga villkor och godkännande från konkurrensmyndigheter i flera länder.

Transaktionen förväntas att slutföras under andra halvåret 2020. I det fall transaktionen inte slutförs, och givet att vissa kriterier uppfylls, så kommer Sinch att betala SAP en termineringsavgift på 11 miljoner euro.

Sinch har ett finansiellt mål att hålla nettoskuld/justerad ebitda under 2,5x över tid. Mätt på rullande tolv månaders basis var nettoskuld/justerad ebitda -1,0x under första kvartalet 2020. På proforma basis, där man tillgodoräknar sig förvärvade verksamheters justerade ebitda under de senaste 12 månaderna, var Sinch nettoskuld/justerad ebitda-0,9x. Förvärvet av Chatlayer, vilket slutfördes den 1 april, ökar denna kvot med 0,1x vilket innebär att proforma nettoskuld/justerad ebitda är omkring -0,8x.