Rapport Sinch, som levererar molnbaserade kommunikationstjänster, redovisar omsättning och resultat för det tredje kvartalet 2022 som ligger i linje med de av bolaget tidigare meddelade preliminära siffrorna.

Omsättningen uppgick till 7.196 miljoner kronor, bruttoresultatet var 2.361 miljoner kronor och det justerade ebitda-resultatet blev 901 miljoner kronor.

Den 20 oktober uppgav Sinch att omsättningen, bruttoresultatet och det justerade ebitda-resultatet preliminärt skulle uppgå till just de siffror som nu rapporterats.

Sinch har även tidigare meddelat att bolaget gjort en nedskrivning på 5 miljarder kronor avseende Pathwire, som belastade resultatet för det tredje kvartalet.

Kvartalets redovisade nettoresultat blev -4.765 miljoner kronor (266).

Sinch redovisar en organisk tillväxt i bruttoresultatet på 8 procent under det tredje kvartalet 2022.

Bruttoresultatets organiska tillväxt under tredje kvartalet var en förbättring jämfört med andra kvartalet 2022, då den uppgick till -4 procent exklusive en omvärderingseffekt, men en försämring jämfört med motsvarande kvartal föregående år, då den organiska ökningen i bruttoresultat uppgick till 20 procent.

”Att den organiska ökningstakten i bruttoresultatet är lägre än i tredje kvartalet 2021 beror framför allt på en lägre tillväxt i nettoomsättning samt en försvagad bruttomarginal efter en prisförhandling med en av Sinchs största kunder under det andra kvartalet 2022”, skriver Sinch i rapporten.

Den organiska tillväxten i nettoomsättningen uppgick till 13 procent under det tredje kvartalet, vilket är en förbättring jämfört med andra kvartalets organiska tillväxt i nettoomsättningen som var 10 procent.

Tillväxten påverkas fortsatt negativt av den prisförhandling som slutfördes med en av Sinchs största kunder under det andra kvartalet. Samtidigt har tillväxten förbättrats i Indien, en region med svagare finansiellt utfall under tidigare kvartal, uppger bolaget.

”Visat framsteg tredje kvartalet”

Sinchs finansiella resultat visar att bolaget gör framsteg och jämfört med det andra kvartalet ökat marginalerna samt tillväxten i både omsättning och bruttoresultat.

Det skriver Sinchs tillförordnade vd Johan Hedberg i rapporten för det tredje kvartalet.

”Vi måste fortfarande leverera på vårt kostnadsreduktionsprogram och vara beredda ifall det tuffare marknadsklimatet påverkar oss framöver”, skriver han.

Under det tredje kvartalet har Sinch sett en försämrad makromiljö med ökad inflation och prispress, vilket har en viss negativ påverkan på bruttomarginalen inom Meddelandetjänster, inte minst i Brasilien, uppger bolaget.

Kostnadsreduktionsprogrammet, som annonserades i samband med halvårsrapporten, ska nå bruttobesparingar på 300 miljoner kronor.

”Vi förväntar oss att se resultat från dessa initiativ från början av 2023, men det är positivt att kostnadsbasen stabiliserats redan nu i det tredje kvartalet”, skriver Johan Hedberg.

En del i detta arbete har varit att omorganisera verksamhetsområdet Applikationer där Sinch har identifierat synergier inom produktutveckling, förenklat sin sälj- och marknadsmodell samt minskat overheadkostnaderna, enligt Johan Hedberg.

Han framhåller också att Sinch organiskt ser en ”klar förbättring” jämfört med andra kvartalet, då bolaget under tredje kvartalet nådde en 13-procentig organisk försäljningstillväxt och ett 8 procent högre organiskt bruttoresultat.

”Detsamma gäller våra proformasiffror där alla förvärv inkluderas i samtliga perioder: proforma omsättningstillväxt i lokal valuta är 10 procent och bruttoresultatet är 6 procent högre än i tredje kvartalet 2021”, skriver Johan Hedberg.