Sinch AB (publ): Delårsrapport januari – juni 2021

2021-07-16 07:30:00

April – juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 127 procent till 3 682 MSEK (1 622). Den organiska tillväxten i lokal valuta var 48 procent.
 • Bruttoresultatet ökade med 89 procent till 869 MSEK (460). Den organiska tillväxten i lokal valuta var 32 procent.
 • Justerad EBITDA1 ökade med 42 procent till 284 MSEK (200).
 • Justerad EBIT2 uppgick till 254 MSEK (185).
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 47 MSEK (37).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,07 SEK (0,06).

Januari – juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 117 procent till 7 032 MSEK (3 246). Den organiska tillväxten i lokal valuta var 43 procent.
 • Bruttoresultatet ökade med 86 procent till 1 689 MSEK (907). Den organiska tillväxten i lokal valuta var 28 procent.
 • Justerad EBITDA1 ökade med 47 procent till 552 MSEK (377).
 • Justerad EBIT2 uppgick till 498 MSEK (346).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 188 MSEK (134).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,28 SEK (0,22).

”Vi ser nu en bred tillväxt, i flera kundsegment och geografier, utöver den ökning vi ser från våra allra största kunder.” – Oscar Werner, VD

Viktiga händelser under kvartalet

 • Den 4 maj meddelades att det ledande amerikanska analysföretaget IDC utnämnt Sinch till en globalt ledande aktör inom marknaden för Communications-Platform-as-a-Service (CPaaS).
 • Den 18 maj beslutade årsstämman i Sinch AB (publ) om uppdelning av bolagets aktier 10:1 där varje aktie delas upp i tio aktier. Första dag för handel i bolagets aktier efter aktiespliten var den 17 juni 2021. 3
 • Den 24 maj genomfördes en riktad nyemission om 7 232 077 aktier till en teckningskurs om 1 300 SEK per aktie (motsvarande 130 SEK per aktie efter aktiesplit den 17 juni). Den riktade nyemissionen var kraftigt övertecknad och bolaget tillfördes cirka 9 400 MSEK före emissionskostnader.
 • Den 9 juni meddelades att Sinch ingått ett bindande avtal att förvärva MessageMedia, en ledande leverantör av mobila meddelandetjänster för små och medelstora företag i USA, Australien, Nya Zeeland och Europa. Köpeskillingen uppgår till 1,3 miljarder USD på kassa- och skuldfri basis, varav Sinch betalar 1,1 miljarder USD kontant och resterande del genom 1 128 487 nya aktier i Sinch. Då affären offentliggjordes motsvarade detta en sammanlagd köpeskilling om 10 745 MSEK. Transaktionens genomförande är föremål för sedvanliga villkor och godkännande från konkurrensmyndigheter i flera länder. Transaktionen förväntas slutföras under andra halvåret 2021.
 • Den 9 juni presenterade Sinch en förändring i företagets skuldsättningspolicy. Den nya målsättningen är att nettoskuldsättningen över tid skall understiga 3,5 gånger justerad EBITDA (mätt på rullande tolv månader). Före förändringen var målsättningen att nettoskuldsättningen över tid skall understiga 2,5 gånger justerad EBITDA.
 • Covid-19 har haft en negativ påverkan på det mindre segmentet Röst och video, samtidigt som pandemin har lett till högre volymer inom Meddelandetjänster. Med nuvarande utveckling bedöms inte Covid-19 ha någon materiell ytterligare påverkan på affären jämfört med andra kvartalet 2021.

1 Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar exklusive jämförelsestörande poster. För jämförelsestörande poster, se sidan 3.
2 Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar av förvärvsrelaterade tillgångar, vilka ej påverkar kassaflödet. För specifikation av avskrivningar, se not 5.
3 Nyckeltalen justerad EBITDA per aktie efter utspädning och periodens resultat per aktie efter utspädning är omräknade för jämförelseperioder. 

Inbjudan till telefonkonferens
Sinch presenterar delårsrapporten i en webbsänd telefonkonferens klockan 14:00 CEST den 16 juli. Följ presentationen på investors.sinch.com/webcast eller ring in och registrera dig ett par minuter i förväg.

Sverige:             +46 (8) 566 42 651
Storbritannien:   +44 (0) 333 30 00 804
USA:                  +1 631 913 1422

Access code:       965 268 01# 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Heath, strategichef och ansvarig för investerarrelationer
+46 72 245 50 55
thomas.heath@sinch.com

Roshan Saldanha, finanschef
+46 73 660 24 19
roshan.saldanha@sinch.com

Om Sinch
Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinchs molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal och video. Flera av världens största företag använder Sinchs avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 40 länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, XSTO: SINCH.

Observera: Informationen i denna delårsrapport är sådan som Sinch AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2021 klockan 07:30 CEST.

Denna rapport är publicerad på svenska och engelska. Vid eventuella skillnader mellan den engelska versionen och den svenska originaltexten ska den svenska versionen gälla. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.


 

Bilaga


GlobeNewswire