Signatur Fastigheter AB (publ) publicerar delårsrapport för januari - juni 2021

2021-08-26 08:00:00

Perioden i korthet (Belopp inom parantes avser motsvarande period föregående år.)

April - juni 2021
 • Totala intäkterna ökade med 76 procent till 17,8 Mkr (10,1)
 • Driftnetto uppgick till 12,0 Mkr (7,1) vilket är en ökning med 69 procent
 • Förvaltningsresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 2,3 Mkr (0,7)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 30,7 Mkr (14,5) och resultatet per aktie uppgick till 1,17 kronor per aktie (0,72)  
 • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 41,16 Mkr (12,20).
Januari - juni 2021
 • Totala intäkterna ökade med 56 procent till 31,1 Mkr (20,0)
 • Driftnetto uppgick till 19,6 Mkr (13,0) vilket är en ökning med 51 procent
 • Förvaltningsresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 3,6 Mkr (0,5)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 31,5 Mkr (13,3) och resultatet per aktie uppgick till 1,20 kronor per aktie (0,66) 
 • EPRA NAV, substansvärde per aktie, uppgår till 19,65 kronor per aktie (17,57).
 • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 41,67 Mkr (13,80).
 • Fastighetsvärdet uppgick till 1 344 Mkr (809) vilket är en ökning med hela 66 procent jämfört föregående år.

 

Väsentliga händelser
I april tillträddes tre fastigheter i Eslöv
 • I maj tillträddes sex fastigheter i Osby, och en kvittningsemission om 20 Mkr genomfördes
i samband med tillträdet
 • Under perioden genomfördes också två kontantemissioner om totalt ca 159 Mkr före
emissionskostnader
 • I juni förvärvades åtta fastigheter i Landskrona
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • I juli förvärvades en fastighet i Malmö, en fastighet i Osby samt ytterligare fyra fastigheter
i Landskrona
 • Efter periodens utgång har Fastighets Aktiebolaget Trianon genom ett par förvärv uppnått ett innehav om ca 45,8 procent i bolaget och därmed passerat gränsen för budplikt. Den 24 augusti publicerades Trianons erbjudande till Signatur Fastigheters ägare. 

2021 2020 2021 2020 2020
KONCERNEN APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC
Totala intäkter (Mkr) 17,8 10,1 31,1 20,0 46,6
Driftnetto (Mkr) 12,0 7,1 19,6 13,0 27,7
Förvaltningsresultat exkl 2,3 0,7 3,6 0,5 5,1
jämförelsestörande poster (Mkr)
Periodens totalresultat (Mkr) 30,7 14,5 31,5 13,3 46,7
Resultat per aktie (kr) 1,17 0,72 1,20 0,66 2,32
Substansvärde (kr/aktie) 19,65 17,57 19,65 17,57 18,63
Fastighetsvärde (Mkr) 1 343,8 809,3 1 343,8 809,3 931,6
Belåningsgrad (%) 49,4 62,7 49,4 62,7 55,4
Soliditet (%) 41,1 34,8 41,1 34,8 39,0
 

VD har ordet

Fortsatt stark tillväxt och rekordresultat

Signatur Fastigheter har levererat fortsatt tillväxt och ett rekordresultat under andra kvartalet 2021. Resultatet före skatt uppgår till 43,5 miljoner kronor och det är en ökning med 239 procent mot föregående år.

Fastighetsbeståndet har ökat med 66 procent jämfört med föregående år och uppgår till 1,3 miljarder kronor. Räknar vi med de förvärv som genomförts efter perioden där samtliga fastigheter ännu inte är tillträda uppgår fastighetsvärdet till ca 1,6 miljarder kronor.

Tillväxten visar sig även i en ökning av förvaltningsresultatet om 256 procent jämfört med föregående år och uppgår till 2,3 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet på halvåret uppgick till 3,55 miljoner kronor och var 689 procent högre än första halvåret 2020.

Hyresintäkterna ökade med 75 procent och uppgår till ca 17 miljoner kronor under perioden. Driftnettot ökade med 69 procent till 12 miljoner kronor. Belåningsgraden har sjunkit och uppgår till 49,4 procent.

Även substansvärdet har ökat med 12 procent till 19,65 kronor per aktie. Ökningen av substansvärdet begränsas något av de emissioner vi har genomfört där teckningskursen legat under substansvärdet per aktie.

Under juni genomfördes en riktad nyemission där vi bland annat välkomnade Länsförsäkringar fonder som nya ägare. Bolaget tog in 106 miljoner kronor vilket möjliggör fortsatta förvärv.

Trianon har genom deltagande i bolagets emissioner samt genom ett antal förvärv efter periodens utgång ökat sitt ägande i bolaget och passerat gränsen för budplikt samt även offentliggjort ett budpliktserbjudande.

Jag vill rikta ett stort tack till våra medarbetare som konstant levererar bättre fastigheter och ökat värde för såväl hyresgäster som aktieägare. Det är väldigt tillfredställande att se hur bolaget växer genom att människor hjälper varandra, utvecklas och tar ansvar. 

Tack till alla Er som varit med och på ett eller annat sätt bidraget till att bygga Signatur Fastigheter fram till idag.

Dan Astrén

Verkställande Direktör

 
Denna information är sådan information som Signatur Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2021 kl. 08.00 CET.

Cision