Handelsbankens vinst högre än väntat

Publicerad 2017-10-18 07:12

Rapport Handelsbanken är först ut av storbankerna i rapportfloden och banken slog analytikernas förväntningar på flera tunga punkter. Undantaget var provisionsnettot som sjönk något.

Handelsbankens rörelseresultat blev 5.424 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Det kan jämföras med förväntade 5.243 miljoner, enligt SME Direkt/Inquiry Financials.

Högre räntenetto

Handelsbankens räntenetto ökade med 4 procent under det tredje kvartalet till 7.587 miljoner kronor, jämfört med föregående kvartals 7.321 miljoner kronor. Väntat enligt Inquiry Financial var 7.429 miljoner kronor.

Samtliga jämförelser i denna text avser årets andra kvartal mot det andra kvartalet 2017, samt mot Inquiry Financials konsensus.

Högre utlåningsvolymer bidrog positivt med 83 miljoner kronor samtidigt som utlåningsmarginalerna i kontorsrörelsen minskade räntenettot med 1 miljon kronor.

Ökade inlåningsvolymer bidrog med 26 miljoner kronor, medan inlåningsmarginalerna påverkade negativt med 4 miljoner kronor.

Valutakurseffekter minskade räntenettot med 96 miljoner kronor samtidigt som en extra dag i kvartalet bidrog positivt med 28 miljoner kronor.

Den så kallade benchmarkeffekten i Stadshypotek steg till 44 miljoner kronor (-31) till följd av att ett stort obligationslån i SEK förföll under slutet av föregående kvartal. Lägre upplåningskostnader förklarade resterande del av räntenettoökningen.

Medelvolymen utlåning till allmänheten ökade med 2 miljarder kronor till 2.019 miljarder (2.017).

Valutakurseffekter minskade medelvolymen med 18 milarder och i lokala valutor ökade utlåningen med 1 procent.

Hushållsutlåningen steg med 1 procent samtidigt som medelvolymen företagsutlåning minskade med 1 procent. Den totala medelvolymen in- och upplåning ökade med 2 procent till 1.059 miljarder kronor (1.037). Valutakurseffekter minskade medelvolymen med 19 miljarder och i lokala valutor ökade in- och upplåningen med 4 procent.

Hushållsinlåningen ökade med 3 procent och medelvolymen företagsinlåning steg med 2 procent.

Säsongseffekt sänkte provisionsnettot

 Handelsbankens provisionsnetto minskade med 6 procent tredje kvartalet, jämfört med andra kvartalet, till 2.355 miljoner kronor (2.508). Här var 2.396 miljoner väntat enligt Inquiry Financial.

”Minskningen förklaras främst av säsongsmässigt lägre courtageintäkter och rådgivningsprovisioner på grund av lägre kundaktivitet under sommarmånaderna”, skriver Handelsbanken.

Courtageintäkterna minskade till 172 miljoner kronor (246) och rådgivningsprovisionerna sjönk till 37 miljoner (105).

Fondförvaltningsprovisionerna minskade till 869 miljoner kronor (895) samtidigt som provisionerna från depå och övrig kapitalförvaltning ökade till 189 miljoner kronor (169), vilket dock till stor del förklarades av att kapitalförvaltningsprovisioner i Danmark som tidigare redovisats som fondprovisioner numera redovisas som depåprovisioner.

Betalningsprovisionerna netto var i stort sett oförändrade.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade till 243 miljoner kronor, jämfört med andra kvartalets 317. Väntat var här 350 miljoner kronor.

Den sekventiella minskningen berodde huvudsakligen på säsongsmässigt lägre aktivitet i den kunddrivna valutahandeln, skriver Handelsbanken.

Kapital över målintervallet

Vid utgången av det tredje kvartalet uppgick Handelsbankens kärnprimärkapitalrelation till 23,6 procent, mot ett FI-krav om 20,1 procent utifrån Finansinspektionens översyn för 2017.

Det framgår av niomånadersrapporten.

”Bankens kärnprimärkapitalrelation låg därmed 0,5 procentenheter över den övre gränsen av målintervallet. Om det nuvarande läget med en kapitalisering ovanför målintervallet består vid årets slut, kommer en kalibrering av kapitalnivån att ske”, heter det från Handelsbanken.

Banken har ett mandat till aktieåterköp men finanschefen Rolf Marquardt har tidigare i år påpekat att det inte ska ses som att SHB har någon särskild preferens för antingen återköp eller extrautdelning för att kalibrera kapitalnivån.