Handelsbankens resultat bättre än väntat

Publicerad 2014-04-30 07:23

Rapport Handelsbanken, som är sist ut av de fyra storbankerna att rapportera, slog resultatförväntningarna. Men när det gäller räntenettot lyckades banken inte nå upp till prognoserna.

Handelsbankens rörelseresultat blev 4.920 miljoner kronor i det första kvartalet. Väntat var enligt SME Direkts prognossammanställning ett rörelseresultat om 4.821 miljoner.

Räntenettot var 6.653 miljoner kronor, jämfört med väntade 6.742 miljoner, och provisionsnettot blev 2.060 miljoner. Där låg snittprognosen på 2.008 miljoner.

Handelsbankens rörelseresultat från den svenska kontorsrörelsen minskade med 9 procent sekventiellt i det första kvartalet till 2.826 miljoner kronor, till följd av lägre intäkter och högre kreditförluster.

Räntenettot i Sverige minskade med 3 procent jämfört med föregående kvartal och uppgick till 3 937 miljoner kronor.

”Inlåningsmarginalerna minskade till följd av lägre korträntor, vilket också minskade ränteintäkterna på allokerat eget kapital. Högre in- och utlåningsvolymer påverkade räntenettot positivt”, skriver banken bland annat.

Utlåningen till hushåll fortsatte att växa. Medelvolymen bolån till privatpersoner ökade med 1 procent och bruttomarginalen på hypoteksstocken, före kostnader för rådgivning och administration, steg till 0,91 procent (0,88).

Medelvolymen företagsutlåning minskade däremot med 1 procent till 486 miljarder kronor. Provisionsnettot i den svenska kontorsrörelsen minskade med 6 procent mellan kvartalen, till 920 miljoner, främst till följd av säsongsmässigt lägre betalningsprovisioner.

Kostnaderna sjönk med 2 procent till 1.889 miljoner, till följd av säsongsmässigt högre övriga administrativa kostnader i det fjärde kvartalet, medan kreditförlusterna ökade till 248 miljoner (75) framförallt hänförligt till reserveringar för ett enskilt engagemang.