Skog Mot bakgrund av pandemin och ökad efterfrågan från konsumenter har priset på sågade trävaror stigit märkbart under 2021, men en gradvis prisnedgång är att vänta. Det skriver Handelsbankens skogs- och råvaruanalytiker Christian Kopfer i en färsk skogsrapport på fredagen.

”En gradvis nedgång kan väntas men det finns en stark strukturell efterfrågan då allt fler efterfrågar förnyelsebart byggmaterial och där exempelvis korslimmat trä tar marknadsandelar från betong. Magnituden av nedgången begränsas”, skriver analytikern.

Under det senaste året har prisökningen på skogsmark varit den största någonsin och framför allt i södra Sverige. Prisuppgången gynnar landets skogsägare, men det finns samtidigt risk för att EU:s olika initiativ kan innebära en begränsning för skogsägares möjlighet att planera och avverka sin skog, framhåller Handelsbanken vidare i rapporten. Genomsnittspriserna gynnas av ett fortsatt lågt ränteläge, att den svenska ekonomin har återhämtat sig starkt efter den pandemirelaterade nedgången under 2020, men även hög efterfrågan på timmer från sågverksindustrin, noteras det.

Prisskillnaderna på skog i norr och söder kvarstår, men bedömningen är att det kommer bli en utjämning av priserna.

”Vi räknar med att priserna på svensk skogsmark förblir höga ur ett historiskt perspektiv, där potentialen för fortsatta uppgångar framförallt finns i de mellersta och norra delarna av landet”, uppger Ola Josefsson, som är segmentsansvarig för skog i Handelsbanken.