SERNEKE: STABILISERING FÖR ENTREPRENAD MEN ÖKAD KONKURRENS

2021-07-15 08:34:55

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) En fortsatt stabilisering inom entreprenadverksamheten och fler kontinuerliga transaktioner är de två faktorer som i huvudsak bidrar till Sernekes positiva rörelseresultatet under det andra kvartalet.

Det framgår av bolagets delårsrapport, som visar att rörelseresultatet under det andra kvartalet 2021 blev positivt, 108 miljoner kronor, jämfört med -139 miljoner motsvarande period i fjol.

"Vi rör oss i rätt riktning och ser effekt av vårt pågående utvecklingsarbete. Men ökad konkurrens och prispress ställer krav på att vi fortsätter utveckla vårt kunderbjudande och vår leverans", skriver vd Michael Berglin.

Orderingången under andra kvartalet ökade med 20 procent till 2.221 miljoner kronor och orderstocken uppgick till 13.372 miljoner kronor (11.072).

"Det underliggande behovet och efterfrågan på byggande i landet är fortsatt stort och ger oss en stabil marknadssituation. Vi ser dock att konkurrensen om entreprenaderna hårdnar samtidigt som fler aktörer i branschen antar en ökad försiktighet och, i likhet med oss, prioriterar lönsamhet framför prispress", skriver vd.

Vidare skapar stigande materialpriser en viss osäkerhet i marknaden och risker för kostnadsökningar i projekten. Ökade kostnader är delvis drivet av minskat utbud som en konsekvens av pandemin och reducerad produktionskapacitet i leverantörsledet.

"Det är för tidigt att dra slutsatser kring den långsiktiga effekten av dessa omständigheter, men vi positionerar oss för olika scenarion framåt", skriver Michael Berglin.Direkt-SE