Serneke Group AB: Sernekes utnyttjar rätt till villkorad förtidsinlösen av utestående obligationer om sammanlagt nominellt belopp om SEK 500 miljoner

2022-05-05 12:00:00

Serneke Group AB (publ) ("Emittenten") har sedan tidigare emitterat seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, med förfallodag den 1 december 2022, ISIN SE0011256338 ("Obligationerna"). Emittenten har idag formellt utnyttjat sin rätt till frivilligt förtida inlösen av Obligationerna ("Förtidsinlösen") i enlighet med punkt 10.3 (Early voluntary redemption by the Issuer (call option)) i villkoren för Obligationerna och Obligationerna kommer inlösas till ett belopp motsvarande 102,50 procent av det nominella beloppet av varje Obligation plus upplupen och obetald ränta till, och inklusive, likviddagen för Förtidsinlösen vilken förväntas vara den 31 maj 2022 ("Inlösendagen").

Inlösenbeloppet, tillsammans med upplupen och obetald ränta, kommer att betalas till varje person som är registrerad som innehavare av Obligationerna i skuldboken som förs av Euroclear Sweden, vid stängning på avstämningsdagen som är den 23 maj 2022 ("Avstämningsdagen"). I samband med Förtidsinlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Förtidsinlösen av Obligationerna är villkorad av att Emittenten ingår ett facilitetsavtal och att villkoren för utbetalning därunder är uppfyllda på eller före Avstämningsdagen ("Finansierings­villkoret"). Uppfyllande av Finansieringsvillkoret kommer att bekräftas till innehavarna av Obligationerna genom ett pressmeddelande på eller före Avstämningsdagen. Om Finansierings­villkoret inte har uppfyllts före Avstämningsdagen kommer inlösen inte att ske och det kommer i sådant fall att bekräftas till innehavarna av obligationerna genom ett pressmeddelande på eller före Avstämningsdagen.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Düring, CFO, Group
Telefon: 0708-88 77 33
anders.during@serneke.se

Elisabeth Karlsson, Treasury Manager, Group
Telefon: 0702-33 79 77
elisabeth.karlsson@serneke.se
 

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022 kl. 12.00 CET.
 

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 8,7 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se  

Cision