Serneke Group AB: Omvandling av aktier i Serneke Group

2022-10-31 08:00:00

Under oktober 2022 har på aktieägares begäran 330 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i Serneke uppgår därefter till 7 267 323.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 28 753 232, varav 4 880 000 aktier av serie A och 23 873 232 aktier av serie B.
 

För mer information, kontakta:
Johanna Rutberg, General Counsel Serneke Group AB
Tel: +46 31 712 97 00
johanna.rutberg@serneke.se
 

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2022 kl. 08.00 CET.
 

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 8,7 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se   

Cision