Serneke Group AB: Delårsrapport januari - juni 2021

2021-07-15 08:00:00
April - juni 2021
 • Orderingången uppgick till 2 221 Mkr (1 851) 
 • Intäkterna uppgick till 2 274 Mkr (1 393)
 • Rörelseresultatet uppgick till 108 Mkr (-139)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50 Mkr (-156)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 47 Mkr (-38)
 • Periodens resultat uppgick till 178 Mkr (-114)
 • Soliditeten uppgick till 37,2 procent (34,7)
 • Serneke och Fastighets AB Balder har avtalat att bilda ett gemensamt utvecklingsbolag i vilket Fastighets AB Balder förvärvar 50% för att gemensamt fortsätta samarbetet inom Karlastaden. JV-bolaget ska i stadsdelen utveckla tre byggnader som omfattar totalt 45 000 kvadratmeter BTA inklusive cirka 450 bostäder.
 • Den 24 maj tillträdde Michael Berglin som VD och koncernchef för Serneke Group. Michael har sedan februari i år haft rollen som tillförordnad VD och dessförinnan även haft rollen som vice VD. 
 • Serneke Group AB amorterade den 1 juni 200 Mkr på sitt obligationslån ISIN SE0011256338. Amorteringen har skett enligt gällande obligationsvillkor.
Jan - juni 2021
 • Orderingången uppgick till 3 400 Mkr (4 826) och orderstocken uppgick till 13 372 Mkr (11 072)
 • Intäkterna uppgick till 4 224 Mkr (3 207)
 • Rörelseresultatet uppgick till 139 Mkr (-288 Mkr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 48 Mkr (-389)
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 535 Mkr (450)
 • Periodens resultat uppgick till 224 Mkr (-220)

 

Michael Berglin, VD Serneke Group, kommenterar:

- En fortsatt stabilisering inom vår entreprenadverksamhet och fler kontinuerliga transaktioner är de två faktorer som i huvudsak bidrar till koncernens positiva rörelseresultatet för perioden på 108 Mkr (-139). Vi rör oss i rätt riktning och ser effekt av vårt pågående utvecklingsarbete. Men ökad konkurrens och prispress ställer krav på att vi fortsätter utveckla vårt kunderbjudande och vår leverans.

- Vi har under kvartalet tagit ytterligare ett historiskt kliv i ett av landets största och mest spännande stadsbyggnadsprojekt, Karlastaden. Vårt samarbete med Balder fortsätter och vi har nu avtalat om att tillsammans utveckla ytterligare tre kvarter i stadsdelen. Jag ser det naturligtvis som oerhört glädjande att vi fortsätter att göra ytterligare strukturaffärer i våra större investeringar och att det, förutom en omedelbar positiv påverkan på vårt resultat, även ger fortsatt goda inkomster i form av nya entreprenader och möjliga vinster från vårt gemensamma projektbolag.

 

Presentation av delårsrapporten januari - juni 2021

Den 15 juli 2021, kl. 09:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en telefonkonferens med webb-presentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/serneke-q2-2021 . Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring: +46 8 505 58 356

 

För mer information, kontakta:

Anders Düring, CFO
Tel: +46 70 888 77 33
anders.during@serneke.se 

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021, kl. 08.00 CET.

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6,9 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

Cision