Securitas AB Helårsrapport januari-december 2022

2023-02-07 13:00:00
Oktober-december 2022
 • Försäljning 38 091 MSEK (28 049)
 • Organisk försäljningstillväxt 9 procent (4)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 2 491 MSEK (1 646)
 • Rörelsemarginal 6,5 procent (5,9)
 • Jämförelsestörande poster -312 MSEK (-356), hänförliga till de tidigare kommunicerade transformationsprogrammen och förvärvet av STANLEY Security
 • Vinst per aktie före och efter utspädning 2,47 SEK (1,70)*
 • Vinst per aktie före och efter utspädning, före jämförelsestörande poster, 2,63 SEK (2,37)*
 • Rörelsens kassaflöde 83 procent (131)
Januari-december 2022
 • Försäljning 133 237 MSEK (107 700)
 • Organisk försäljningstillväxt 7 ­procent (4)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 8 033 MSEK (5 978)
 • Rörelsemarginal 6,0 procent (5,6)
 • Jämförelsestörande poster -1 086 MSEK (-871), hänförliga till de tidigare kommunicerade transformations­programmen och förvärvet av STANLEY Security
 • Vinst per aktie före och efter ­ut­spädning 9,20 SEK (7,14)*
 • Vinst per aktie före och efter ­ut­spädning, före jämförelse­störande poster, 10,77 SEK (8,66)*
 • Rapporterad nettoskuld i relation till EBITDA 4,0 (1,9), justerad nettoskuld i relation till justerad EBITDA 3,7** 
 • Rörelsens kassaflöde 71 procent (93)
 • Föreslagen utdelning för 2022 på 3,45 SEK per aktie, uppdelad i två utbetalningar

*    Antalet utestående aktier har justerats för företrädesemissionen som slutfördes den 11 oktober 2022. 
För ytterligare information se Data per aktie på sidan 22.
**    Inklusive STANLEY Securitys 12-månaders justerad uppskattad EBITDA.
 

Koncernchefens kommentarer

 "Ett år med stark utveckling och strategiska milstolpar"
 

Securitas redovisade solid tillväxt, lönsamhet och kassa­flöde i det fjärde kvartalet. Vi har målsättningen att bli våra kunders mest attraktiva partner inom säkerhet och säkerhetslösningar, och tillsammans med STANLEY Security, har vi kommit en bra bit på väg. Integrationen av STANLEY Security och dess värdeskapande utvecklas mycket väl.

Vi avslutade året med 9 procents organisk försäljningstillväxt i det fjärde kvartalet med god kommersiell aktivi­tet inom samtliga affärssegment. I Nordamerika fortsatte den organiska försäljningstillväxten att öka under kvartalet och tack vare förnyandet av ett omfattande kundkontrakt med utökat service­åtagande, som tidigare kommunicerats, förväntar vi oss fortsatt förbättring under det första kvartalet 2023.

Försäljningen av teknik och säkerhetslösningar hade 80 procent (10) valuta­justerad försäljningstillväxt i det fjärde kvartalet, och 15 procent (10) exklusive STANLEY Security, och utgör nu 32 procent (23) av koncernens försäljning.

Rörelsemarginalen förbättrades till 6,5 procent (5,9) och det valuta­justerade rörelseresultatet ökade med 39 procent i det fjärde kvartalet med betydande bidrag från förvärvet av STANLEY Security och en god utveckling i den ursprungliga verksamheten. Verksamheten inom STANLEY Security fortsatte att utvecklas väl, och vi är före tidplanen i Nordamerika tack vare ett väl utfört integrations- och värde­skapande­arbete.

I Nordamerika översteg rörelsemargi­nalen 8 procent för första gången, med en stark förbättring även exklusive STANLEY Security. I Europa och Ibero-Amerika förbättrades rörelsemarginalerna för helåret men förblev oförändrade i det fjärde ­kvartalet. Affärsklimatet i Europa är fortsatt ­utmanande till följd av arbetskrafts­brist.

Koncernens rörelsemarginal ­fortsätter att förstärkas tack vare realiserade positiva effekter av våra transformationsprogram och genomförandet av värdeskapandeplanen från den förvärvade verksamheten inom STANLEY Security, samt genom att arbeta aktivt med hanteringen av kontrakt med lägre lönsamhet. Vi fortsätter med en discipli­nerad prissättning inom bevakningsverksamheten och vi har fortsatt att försvara en positiv pris- och löne­balans i en miljö med hög inflation. 

Koncernens operativa kassaflöde var starkt och uppgick till 83 procent av rörelse­resultatet i kvartalet. Att upprätthålla starka kassa­flöden kommer fortsatt att vara av högsta prioritet i syfte att kunna minska vår skuldsättningsgrad ytterligare efter förvärvet av STANLEY Security.
 
ATT SKAPA DET FRAMTIDA SECURITAS
I Nord­amerika ser vi betydande värden i den dagliga verksamheten genom ökad datadriven effektivitet, produktivitet och finansiell transparens, som ett resultat av transformationsprogrammet, vilket även var en viktig komponent för den positiva trenden av rörelse­marginalen. Vi fortsätter att genomföra affärstransformations­programmet i Europa, om än lite för­senat, då vi anpassar programmet med integrations­planen av STANLEY Security för att säker­ställa att vi optimerar kostnader och positiva effekter. Mot­svarande program i Ibero-Amerika löper enligt plan och vi förväntar oss att realisera finansiella och operativa effekter de kommande åren.

Då den makroekonomiska miljön är ­osäker, arbetar vi kontinuerligt med att säkerställa beredskap för att hantera även mer utmanande tider. En av våra styrkor som företag är vår motståndskraftiga affärsmodell med lång­variga kundrelationer och det kontinuerliga behovet av säkerhet över en ekonomisk cykel. Att kombinera vår kunskap och ­expertis med STANLEY Securitys, placerar oss i en position för högre tillväxt tack vare ett enastående kunderbjudande, och vi förväntar oss avsevärda möjligheter till marginal­förbättring med målet att nå 8 procent vid utgången av 2025. Vår marginalförbättring under 2022 visar att vi är på rätt väg, och vi kommer att fortsätta att strategiskt utvärdera vår geografiska närvaro och affärsmix för att ytterligare förbättra vår utveckling och position.

Under 2022 tog vi även ett viktigt steg i vårt hållbarhetsarbete då vi blev det första stora företaget i branschen att under­teckna åtagandet till Science Based Targets initiative.

Jag skulle vilja tacka våra kunder och Securitas medarbetare för ett enastå­ende arbete under ett utmanande år med geopolitisk osäkerhet och infla­tions­­press. Tillsammans utvecklar vi ett ­starkare kunderbjudande och mark­nads­­position, och med starka kund­relationer gör vi det möjligt att förbättra avkastningen för våra aktie­ägare kommande år.

Magnus Ahlqvist
VD och koncernchef
 

KALENDER FINANSIELL INFORMATION

3 maj 2023, ca. kl. 13.00 
Delårsrapport januari-mars 2023

4 maj 2023
Årsstämma i Stockholm

28 juli 2023, ca. kl. 13.00
Delårsrapport januari-juni 2023

7 november 2023, ca. kl. 13.00
Delårsrapport januari-september 2023

För ytterligare information om Securitas IR-aktiviteter, se 
www.securitas.com/sv/investerare/finansiell-kalender
 

PRESENTATION AV HELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 7 ­februari 2023 kl. 14.30, där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist och finans­direktör Andreas Lindback presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida, www.securitas.com/sv

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk 
www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/

En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på 
www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/ efter telefonkonferensen.

För ytterligare information kontakta:
Micaela Sjökvist, IR-chef, 076-116 7443

OM SECURITAS

Securitas har en ledande lokal och global marknadsnärvaro med verksamhet på 47 marknader. Våra verksamheter är organiserade i tre affärssegment: Security Services North America, Security Services Europe och Security Services Ibero-America. Vi har också verksamhet i Afrika, Mellanöstern, Asien och Australien, vilka utgör divisionen AMEA. Securitas har kunder av alla storlekar, inom många olika branscher och kundsegment. Säkerhetslösningar baserade på kundens behov skapas genom olika kombinationer av platsanknuten bevakning, mobil bevakning och fjärrövervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Vi anpassar våra lösningar efter de risker och behov som varje kund har genom ökat kundengagemang och kontinuerligt ökad ­kunskap. Securitas är börsnoterat i Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

Koncernens strategi
Securitas leder omvandlingen av säkerhetsbranschen genom att sätta våra ­kunder i hjärtat av vår verksamhet. Vi löser våra kunders säkerhetsbehov genom att erbjuda kvalificerade och engagerade medarbetare, djup expertis och innovation inom alla våra säkerhetstjänster, förmågan att kombinera tjänster till lösningar och genom att använda data för ytterligare intelligens. För att verkställa vår strategi att bli en partner inom säkerhetslösningar med världsledande teknik och expertis, fokuserar vi på fyra områden: Ta ledningen inom teknik, erbjuda kvalitativa bevak­ningstjänster fokuserade på lönsamhet, bli en partner för säkerhetslösningar med världsledande teknik och expertis, dra nytta av en global teknikplattform för att främja innovation. 

Koncernens finansiella mål
Securitas har fyra finansiella mål:

 • 8-10 procents genomsnittlig årlig valutajusterad försäljningstillväxt inom ­teknik och säkerhetslösningar
 • 8 procents rörelsemarginal för koncernen till utgången av 2025 med en ambition om > 10 procents rörelsemarginal på lång sikt
 • En nettoskuld i relation till EBITDA under 3,0x
 • Rörelsens operativa kassaflöde ska vara 70-80 procent av rörelseresultatet före avskrivningar
Securitas AB (publ.)
Box 12307, 102 28 Stockholm, 
Sverige

Besöksadress:
Lindhagensplan 70

Telefon: +46 10 470 30 00

Organisationsnummer:
556302-7241

www.securitas.com

Cision