Sectra beslutar om nyemission av C-aktier, återköp av C-aktierna samt omvandling till B-aktier

2022-11-10 09:10:00

Årsstämman 2022 bemyndigade styrelsen att öka bolagets aktiekapital genom emission av högst 453 406 C-aktier till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Styrelsen har utnyttjat bemyndigandet genom att besluta om en riktad nyemission av 453 406 C-aktier. Syftet är att säkerställa framtida leverans av prestationsaktier och finansiering av kostnader för sociala avgifter med anledning av LTIP 2022. Svenska Handelsbanken AB förvärvar samtliga emitterade C-aktier till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde, det vill säga 0,20 kronor per aktie och med totalt 90 681,20 kronor.
Årsstämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2023, besluta om återköp av samtliga utestående C-aktier till ett pris motsvarande kvotvärdet. Styrelsen har beslutat att utnyttja återköpsbemyndigandet för ovan angivna syfte. Samtliga emitterade C-aktier kommer senast den 20 november 2022 att återköpas av Sectra AB mot kontant betalning motsvarande 100 procent av kvotvärdet.
Efter genomfört återköp av C-aktier enligt ovan avses samtliga återköpta C-aktier omvandlas till B-aktier, vartefter antalet innehavda aktier kommer att uppgå till 1 453 406 B-aktier. Detta motsvarar cirka 0,8 procent av samtliga aktier i bolaget.
Utöver de nyemitterade aktierna ska 546 594 av de B-aktier som Sectra innehar till följd av LTIP 2021 kunna användas i LTIP 2022, det vill säga totalt 1 000 000 B-aktier. I enlighet med villkoren för LTIP 2022 ska högst 780 000 egna B-aktier kunna tilldelas deltagare i incitamentsprogrammet. Tilldelningen av prestationsaktier sker inom 60 dagar från det att kvalifikationsperioden 2023-01-01-2027-12-31 har löpt ut. För att finansiera kostnader för sociala avgifter till följd av LTIP 2022 ska högst 220 000 B-aktier kunna överlåtas på Nasdaq Stockholm, inklusive genom finansiell mellanhand, till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
För ytterligare information om LTIP 2022 och de beslut som togs vid Sectras årsstämma 2022 besök investor.sectra.com/agm2022 (https://investor.sectra.com/event/2022-annual-general-meeting/?q=/agm2022#038;)
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november, 2022, klockan 09:10.

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2021/2022 till 1 949 MSEK. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök Sectras hemsida (https://sectra.com/).

Cision