SEB:s resultat för första kvartalet 2022

2022-04-27 07:00:00

- Årets första kvartal dominerades av Rysslands invasion av Ukraina. SEB har anslutit sig till det internationella samfundet i fördömandet av Rysslands agerande och våra tankar går till våra medarbetare och kunder i Ukraina och till alla dem som påverkas av kriget, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.
- Trots den ökade osäkerheten och mindre gynnsamma makroekonomiska utsikter, var det ett starkt finansiellt kvartal för SEB och vår kapital- och likviditetsposition är fortsatt stark, säger Johan Torgeby.

Rörelseresultatet ökade med 5 procent jämfört med föregående kvartal, till 7,9 miljarder kronor. Avkastningen på eget kapital var 13,4 procent. Förväntade nettokreditförluster ökade till 8 baspunkter på grund av mindre gynnsamma makroekonomiska scenarier, osäkerhet kopplat till högre energipriser, samt kriget i Ukraina. Givet denna osäkerhet är det svårt att göra prognoser för helåret, men vi anser att vi är välreserverade och de förväntade nettokreditförlusterna kommer därmed sannolikt att ligga kvar på en låg nivå för helåret.

Sammandrag

Kv1 Kv4 Jan Helår
-mar
Mkr 2022 2021 % 2022 2021 % 2021
Summa rörelseintäkter 14 14  5 14 13 616  8 55 638
768 127 768
Summa rörelsekostnader -5 -6 - 5 -5 -5 718  1 -23 245
793 097 793
Förväntade - 535 - 299  79 - 535 - 156 - 510
kreditförluster, netto
Påförda avgifter: - 582 - 255  128 - 582 - 267  118 -1 019
riskskatt och
resolutionsavgifter
Rörelseresultat 7 857 7 476  5 7 857 7 475  5 30 864

NETTORESULTAT 6 403 6 198  3 6 403 6 018  6 25 423

Räntabilitet på eget 13,4 12,9 13,4 13.8 13,9
kapital, %

Nettoresultat per aktie 2:98 2:87 2:98 2:78 11:75
före utspädning, kr

Jämförelsetalen för 2021
har omräknats. Se avsnitt
om omräknade
jämförelsetal för mer
information.

Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-27 07:00 CET.

Cision