Bostad SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg till 41 i september jämfört med 39 i augusti.

Av de tillfrågade tror 53 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 53 procent förra månaden, medan 12 procent tror på fallande priser, jämfört med 14 procent föregående månad.

”Hushållens boprisförväntningar står stadiga i september, med drygt hälften som fortfarande tror på stigande priser. Det är en tydlig återspegling av en i grunden stark bostadsmarknad. Regeringens senaste besked om att lätta på restriktionerna har ännu inte hunnit få genomslag på hushållens syn och blir något att följa noga under hösten”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i en kommentar.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 6 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,55 procent, upp jämfört med 0,48 procent föregående månad

Bild: Boprisindikatorn

image