Bostad SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, sjönk till 38 i oktober jämfört med 41 i september.

Av de tillfrågade tror 50 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 53 procent förra månaden, medan 12 procent tror på fallande priser, liksom i september.

”Hushållens boprisförväntningar vänder ner men är i grunden en omsvängning från en tro på stigande bostadspriser till mer oförändrade priser om ett år. Hushållens framtidssyn i kombination med kraftigt stigande energipriser, hävda coronarestriktioner och en lugnare prisutveckling vittnar om att bostadsmarknaden tappar fart under höstens inledning”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i en kommentar.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 4 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 5 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,55 procent, oförändrat jämfört med föregående månad.

Bild: Boprisindikatorn

image