Bostad SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg till 58 i oktober jämfört med 46 i september.

Av de tillfrågade tror 65 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 55 procent förra månaden, medan 7 procent tror på fallande priser, jämfört med 9 procent föregående månad.

SEB:s privatekonom Jens Magnusson konstaterar att bostadsmarknaden för närvarande ”går väldigt starkt” med stigande priser för såväl småhus som bostadsrätter och fritidshus. Indikatorn noteras nu också på en ”betydligt högre nivå” än innan coronapandemin slog till.

”Den osäkerhet hushållen kände i början av pandemin är försvunnen. Boprisindikatorn har på fem månader stigit med hela 84 enheter och förväntningarna är nu på en nivå vi inte sett sedan augusti 2017. Låga räntor, stor efterfrågan och den faktiska prisutvecklingen driver hushållens snabbt stigande boprisförväntningar, säger Jens Magnusson.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 2 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 2 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,35 procent, ned jämfört med 0,39 procent föregående månad.

Bild: Boprisindikatorn

image